Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

                                               Gogolin, 18.12.2012r.

Ogłoszenie

Burmistrza Gogolina

 1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gogolin oraz części miejscowości Dąbrówka,
 2. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, miejscowości Chorula, miejscowości Zakrzów i Dąbrówka oraz miejscowości Obrowiec,
 3. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwał:

 1. Nr XXII/232/2012 z dnia 2 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gogolin oraz części wsi Dąbrówka;
 2. Nr XXIII/245/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin;
 3. Nr XXIII/244/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula;
 4. Nr XXIII/243/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec;
 5. Nr XXIII/246/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka;
 6. Nr XXV/268/2012 z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie   do dnia 11 stycznia 2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały Nr XXII/232/2012, Nr XXIII/245/2012, Nr XXIII/244/2012, Nr XXIII/243/2012, Nr XXIII/246/2012, XXV/268/2012 Rady miejskiej w Gogolinie.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i  terminie jak pozostałe wnioski do planów.                                         

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala     

Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  18-12-2012 10:38
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  18-12-2012 10:39
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3140
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×