Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Straży Miejskiej

OGŁOSZEMIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

z dnia 24 kwietnia 2019r.

STRAŻ MIEJSKA W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 4

 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Aplikant - strażnik straży miejskiej.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie,
 2. ukończone 21 lat,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie  w pełni z praw publicznych,
 4. wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe,
 5. nienaganna opinia,
 6. sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,
 7. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 8. uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

 1. Wymagania dodatkowe, atutami będą:
 1. prawo jazdy kategorii B,
 2.  znajomość obsługi powszechnie używanych programów komputerowych,
 3. znajomość topografii gminy Gogolin,
 4. dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole,
 5. odporność na stres,
 6. doświadczenie w pracy z młodzieżą,
 7. aktywność sportowa.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do obowiązków Strażnika należeć będzie ochrona spokoju i porządku publicznego, w tym:

 1. realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych,
 2. realizacja zadań nałożonych przez prawo miejscowe.

 

 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar etatu:                             cały etat;

Rodzaj umowy                            umowa o pracę (zgodnie z art. 25 kodeksu pracy)

Warunki pracy:                           praca zmianowa wg. miesięcznego grafiku, w tym:

 1. praca w terenie: patrole zmotoryzowane i piesze,
 2. obciążenie psychofizyczne – kontakt z interesantami
 3. obsługa monitoringu i praca biurowa,
 4. możliwy kontakt z osobami zakażonymi,
 5. kontakt ze zwierzętami.
 1. W miesiącu kwietniu 2019r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Gogolinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie,
 2. CV, dodatkowo podać numer telefonu kontaktowego,
 3. list motywacyjny,
 4. kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy oraz zdobytych uprawnień,
 6. zaświadczenie lekarskie, że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych,
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie
  o stronniczość lub interesowność.
 8. kserokopia książeczki wojskowej z wpisem potwierdzającym przeniesienia do rezerwy,
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Gogolinie, w celu wzięcia udziału w ogłoszonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze. Zostałem(łam) poinformowany(a) o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: iod@gogolin.pl Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.”
 10. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu, według poniżej zamieszczonego wzoru:
  ”Ja …… (imię i nazwisko), legitymujący/a się dowodem osobistym ……(seria, numer) oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz  przestępstwo skarbowe. Korzystam z pełni praw publicznych i posiadam obywatelstwo polskie.”

 

Dokumenty aplikacyjne muszą być poświadczone osobiście przez kandydata za zgodność z oryginałem.

 

7. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone lub doręczone listownie w terminie do dnia 20 maja 2019r., godz. 15.00

 

na adres:     

Straż Miejska w Gogolinie

 ul. Krapkowicka 4

 47-320 Gogolin

w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Aplikant - strażnik Straży Miejskiej w Gogolinie.”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.

 

Otwarcie ofert nastąpi w Straży Miejskiej w Gogolinie w dniu 27 maja 2019r. Komisja Rekrutacyjna dokona analizy złożonych dokumentów pod względem formalnym i zakwalifikuje kandydatów do dalszego naboru.

Kandydaci którzy zakwalifikują się do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia testu ze sprawności fizycznej
i rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww.bip.gogolin.pl. oraz na tablicy ogłoszeń Straży Miejskiej w Gogolinie.

 

Osoba wybrana po zawarciu umowy o pracę będzie zobowiązana do przedstawienia „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego oraz podlegać będzie obowiązkowym badaniom psychologicznym. Niezaliczenie badań psychologicznych będzie równoznaczne z nieprzedłużeniem umowy o pracę.

 

Planowany termin zatrudnienia - czerwiec 2019 r.

Z regulaminem naboru można zapoznać się na stronie internetowej Straży Miejskiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 – 14,00
w siedzibie Straży Miejskiej – Gogolin, ul. Krapkowicka Nr 4 lub telefonicznie 774 666 750

 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Gogolinie ul. Krapkowicka 4, 47-320 Gogolin

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iod@gogolin.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@gogolin.pl.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

 

 

 

Gogolin, 24.04.2019r.                                    Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie

                                                                                         Józef Woźny