Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.80.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365, z 2019 r. poz.37) oraz § 2 Uchwały nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z 27 listopada 2018 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy http://gogolin.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                 Burmistrz Gogolina

                  Joachim Wojtala

 

PDFZałącznik do zarządzenia_oferta konkursowa.pdf

DOCXzałącznik 1_wzór oferty.docx

DOCXzałącznik 2_wzór sprawozdania.docx

PDFzarządzenie Burmistrza Gogolina-komisja konkursowa.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  08-05-2019
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  08-05-2019 08:37
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  11-06-2019 09:10
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 691
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl