Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

WG.III.6220.7.2019

Gogolin, dnia 20 sierpnia 2019 r.

Burmistrz Gogolina

WG.III.6220.7.2019

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Burmistrz Gogolina

podaje do publicznej wiadomości informację

o wydaniu na wniosek Górażdże Cement SA, Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże, z dnia 14.06.2019 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr WG.III.6220.7.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja dozowania paliw alternatywnych do palnika głównego pieca obrotowego nr 1, na działkach nr 76/38 i 76/46, obręb Chorula.

 Informuje się również, iż w dniu 06.08.2019 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG.III.6220.7.2019, w którym odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia oraz wskazano na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

Z treścią ww. decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krapkowicach, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Opolskiego, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin (pokój nr 31), od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicy informacyjnej: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl,
 • na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości: Chorula (obręb Chorula)

(dane o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl).

Metryczka
 • wytworzono:
  21-08-2019
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  21-08-2019 11:39
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  21-08-2019 11:42
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 111
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×