Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.20.2020 Burmistrza Gogolina z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.20.2020

Burmistrza Gogolina

z dnia 10 lutego 2020  r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,1309,1571,1696 i 1815), w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) oraz § 2 Uchwały Nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z 24 października 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020,zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert obejmujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin, w trybie i na zasadach zawartych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie www.bip.gogolin.pl, na stronie internetowej gminy http://gogolin.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki:

RTFWzór sprawozdania.RTF
RTFWzór oferty.RTF
PDFZałącznik do zarządzenia konkurs.pdf
PDFZarządzenie konkursu 2020 - 2 tura (skan).pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-02-2020
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  10-02-2020 15:40
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  10-02-2020 15:40
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 132
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl