Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 25 kwietnia 2013r.
o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2012r.:

-informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2012r.,
-informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2012 r.,
-ocena bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2012r.- informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie,
- sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gogolinie za 2012r.,
- ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gogolin w 2012 r.-informacja Naczelnika GCR Urzędu Miejskiego w Gogolinie,

 1. sprawozdanie z działalności Stacji Caritas, OPS, DSS za 2012r.;
 2. informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.;
 3. informacja o stanie podstawowej opieki zdrowotnej w Gogolinie w 2012r.;
 4. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 5. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
   za 2012r.;
 6. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina”,.
 2. nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina”,
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2012,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
  w Gogolinie za rok 2012,
 5. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin,
 6. sprzedaży nieruchomości (działka nr 408 z k. m. 6 obręb Gogolin 1),
 7. sprzedaży nieruchomości (działka nr 399/5 z k. m. 6 obręb Gogolin 1),
 8. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin,
 9. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 10. zmiany uchwały Nr XLIII/363/2010 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 4 marca 2010r.
  w sprawie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 11. opłaty targowej,
 12. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok,
 13. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2013
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  17-04-2013 09:33
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  17-04-2013 09:35
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2868
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×