Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 27 września 2013r.
o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie informacji z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2013r. wraz z załącznikami;
 8. przyjęcie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.,
 9. sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2013r.;
 10. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. utworzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska,
 2. przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu,
 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  wsi Zakrzów i Dąbrówka,
 6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec,
 7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działka Nr 207/4 k.m. 4, obręb Gogolin 2),
 8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działki Nr 295/13, oraz 294/15, k.m.4 obręb Gogolin 1),
 9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działki Nr 303, k.m. 4 obręb Gogolin 1),
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat
  z dotychczasowym dzierżawcą (działki Nr 598,599 k.m. 6 i działki 661, 663, 665 k.m.7  obręb Wygoda),
 11. zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 12. zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 13. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok.,
 14. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
 1. wolne wnioski i informacje.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  19-09-2013
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  19-09-2013 11:47
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  19-09-2013 11:48
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2904
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×