Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 07 marca 2012r. o godz. 16.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

 

Porządek obrad:
1)   otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2)   przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
3)   interpelacje radnych;
4)   informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej;
5)   podjęcie uchwał w sprawie:
a)      zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011 – 2015,
b)      zmieniająca uchwałę w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
c)      utworzenia Zespołu Szkół w Gogolinie,
d)     przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gogolin na rok 2012,
e)      wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
f)        sprzedaży nieruchomości (Chorula),
g)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek,
h)      nabycia nieruchomości,
i)        wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
j)        przyjęcia stanowiska popierającego projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
k)      przystąpienia Gminy Gogolin do realizacji projektu: „Razem możemy – indywidualizacja nauczania w Gminie Gogolin” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1, Poddziałania 9.1.2 Priorytet IX,
l)        dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok,
m)    ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości płynnych na terenie Gminy Gogolin;
 
6)   wolne wnioski;
7)   zakończenie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Franciszek Holeczek

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 09:47
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3499
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×