Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrole zewnętrzne

KONTROLE ZEWNĘTRZNE WŁASNEJ JEDNOSTKI

 

ROK 2004

 1. Kontrola dot. organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru);
 2. Kontrola działalności USC w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie (Opolski Urząd Wojewódzki – Oddział Rejestrów Państwowych i Wyznań Religijnych Wydziału Spraw Obywatelskich i Migracji);
 3. Kontrola wykorzystania dotacji celowych w 2003 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Finansów i Budżetu);
 4. Inspekcja w zakresie sporządzania spisów wyborczych (Delegatura KBW w Opolu);
 5. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2003 (RIO w Opolu);
 6. Kontrola archiwum USC (Archiwum Państwowe w Opolu);
 7. Kontrola dotycząca oceny realizacji zadań obrony cywilnej i reagowania kryzysowego (Starostwo Powiatowe w Krapkowicach).

 

   ROK 2005

 1. Kontrola przestrzegania wymagań związanych z opłatami dot. koncesji na wydobywanie wybranych kopalin pospolitych i podstawowych latach 2002 0 2004 (Delegatura NIK w Opolu);
 2. Kontrola dot. organizacji, przyjmowania, ewidencjonowania, rozpatrywania, załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Prawny i Nadzoru);
 3. Kontrola archiwum zakładowego (Archiwum Państwowe w Opolu);
 4. Kontrola realizacji zadań OC (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Zarządzania Kryzysowego);
 5. Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez burmistrza ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji).

 

   ROK 2006

 1. Kontrola pracy stażystki (Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach);
 2. Kontrola dokumentów finansowych dotyczących złożonego projektu do SPO (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego);
 3. Kontrola dokumentów finansowych dotyczących złożonego projektu do SPO (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego);
 4. Kontrola problemowa z zakresu realizacji zadań zleconych dotyczących ewidencji działalności gospodarczej (Opolski Urząd Wojewódzki – Wydział Rozwoju Regionalnego);
 5. Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie kompletności i stanu uporządkowania materiałów archiwalnych (Archiwum Państwowe w Opolu);
 6. Kontrola realizacji w 2005 r. zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - dot. Urzędu Miejskiego w Gogolinie (PRON Warszawa);
 7. Kontrola realizacji w 2005 r. zadań określonych w ustawie z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - dot. Urzędu Miejskiego w Gogolinie (PRON Warszawa);
 8. Kontrola związana z odbiorem przychodni w Gogolinie przy ul. Szkolnej 2);
 9. Kontrola:
  - prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,

- ustalanie uprawnień do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, wypłacanie świadczeń i zasiłków oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu,

- prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe oraz ustalenie kapitału początkowego,

- prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych (Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu – Wydział Płatników Składek). 

 

   ROK 2007

 1. Kontrola:
  a) Przygotowania i aktualności dokumentacji planistycznej dot. akcji kurierskiej,

b) Organizacji i przebiegu treningów akcji kurierskiej,

c) Opracowania dokumentacji i znajomości zasad funkcjonowania stałego dyżuru,

d) Prowadzenie i aktualność dokumentacji nałożonych świadczeń na rzecz obrony (Wojewoda Opolski);

 1. Kontrola wykorzystania środków Funduszu przekazanych na podstawie Umowy 1/O-08/POSN/2006 z dnia 17 marca 2006 r. o dofinansowanie w ramach programu pn. „Program ograniczania skutków niepełnosprawności  - I transza środków (Odział Opolski PFRON);
 2. Kontrola problemowa archiwum zakładowego USC (Archiwum Państwowe w Opolu);
 3. Kontrola nieodpłatnego przekazania nieruchomości (Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu);
 4. Kontrola stażystów (PUP w Krapkowicach).

 

   ROK 2008

 1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2007 oraz wybranych zagadnień w latach 2005 – 2006 i 2008 (RIO Opole);
 2. Kontrola celowości i zgodności z prawem gospodarowania wybranych środków publicznych w 2005 r. (UKS Opole);
 3. Kontrola problemowa w zakresie organizacji załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu);
 4. Kontrola problemowa w zakresie rejestracji aktów stanu cywilnego (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu)
 5. Kontrola problemowa w zakresie zmiany imion i nazwisk (Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu);
 6. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego (Archiwum Państwowe w Opolu);
 7. Kontrola stażystki (PUP Krapkowice);
 8. Kontrola wykorzystania środków finansowych funduszu zgodnie z umowa WRR/000014/08/D z dnia 12 października 2007 r. (Odział Opolski PFRON);
 9. BHP i prawo pracy w archiwum zakładowym (Państwowa Inspekcja Pracy – Opole);
 10. Kontrola problemowa z zakresu rejestracji przedpoborowych (Wojewoda Opolski).

 

   ROK 2009

 1. Kontrola problemowa z zakresu dowodów osobistych (Wojewoda Opolski);
 2. Kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności (Wojewoda Opolski);
 3. Kontrola problemowa wykonywanych zadań obronnych:


- planowanie operacyjne i programowanie obronne,
- przygotowanie elementów systemu obronnego państwa,
- realizacja zadań współpracy cywilno – wojskowej,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem państwa,
- planowanie i organizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych,
- planowanie i realizacja szkolenia obronnego (Opolski Urząd Wojewódzki – WKU Nysa);

 1. Archiwum zakładowe – kontrola problemowa z zakresie prowadzenia ewidencji.

 

ROK 2010

 1. Wykorzystanie środków FP w 2009 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Wojewoda Opolski);
 2. Kontrola w zakresie ujętym w art. 12 ustawy z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych (Wojewoda Opolski);
 3. Kontrola wykorzystania środków Funduszu zgodnie z Umową nr UWA/000030/08/D z dnia 15.12.2008r. (Dyrektor Oddziału PFRON);
 4. Kontrola wykorzystania środków przekazanych przez Fundusz zgodnie z umową OON/000089/08/D z dnia 20 kwietnia 2009r. (Dyrektor Oddziału PFRON);
 5. Kontrola archiwum Zakładowego w zakresie uporządkowania materiałów archiwalnych (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu);
 6. Kontrola Archiwum Zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu).

 

   ROK 2011

 1. Kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Urząd Wojewódzki w Opolu);
 2. Kontrola problemowa w zakresie oceny podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych ( Urząd Wojewódzki w Opolu);
 3. KPOŚK (WIOŚ Opole);
 4. Czynności sprawdzające transakcje sprzedaży nieruchomości (US Krapkowice);
 5. Wizytacja w miejscu dot. „Centrum aktywacji wiejskiej w Choruli” (UMWO - Departament PROW);
 6. Kontrola projektu systemowego dla gimnazjum (UMWO – Dialog);
 7. Ulgi uchwalone przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących dochód w latach 2008 - 2010 (NIK Opole);
 8. Kontrola ogólna archiwum zakładowego (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu);
 9. Kontrola problemowa projektu systemowego 9.1.2 PO KL (UMWPO – Departament Edukacji i Rynku Pracy);
 10. Kontrola planowa realizacji projektu „Przyjazny Urząd – program szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie” PO KL 05.02.01-00-221/09-00 (MSWiA);
 11. Kontrola płatnika składek ZUS (ZUS Opole);
 12. Wizyta monitorująca stażystę (PUP Krapkowice).

 

   ROK 2012

 1. Kontrola projektu POKL.09.01.02-16-101/10 (WUP Opole);
 2. Wizytacja w miejscu operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Malni” w ramach PROW 2007-2013 (UMWO);
 3. Kontrola projektu POKL 9.1.2-16-101/10 – pod kontem stosowania ustawy Pzp (WUP Opole);
 4. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za 2011 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2008-2010 (RIO Opole);
 5. Kontrola realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu” (WFOŚiGW – Opole);
 6. Prawidłowość wykorzystania, udokumentowania, rozliczania środków finansowych przekazanych z budżetu Woj. Opolskiego na podstawie umowy nr 74/2010 z przeznaczeniem na pomoc finansową dla mieszkańców gminy w czasie powodzi w 2010 roku (UMWO – Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej);
 7. Kontrola na miejscu realizacji operacji pn. „Odnowa wsi – drogą do sukcesu” realizacja w ramach PROW 2007-2013 (UMWO).

 

   ROK 2013

 1. Ocena realizacji zadania (WFOŚiGW - Opole);
 2. Kontrola problemowa archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego (Archiwum Państwowe w Opolu);
 3. Finansowanie przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykorzystanie przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki w latach 2011-2013 (Dyrektor Delegatury NIK w Opolu);
 4. Kontrola realizacji zadania dofinansowanego w ramach Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła” (Wojewoda Opolski);
 5. Kontrola w zakresie ochrony środowiska (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu).

 

   ROK 2014

 1. Kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie postępowania z dokumentacją wywłaszczeń (Archiwum Państwowe w Opolu);
 2. Realizacja przez wybrane gminy woj. opolskiego zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia (Delegatura NIK w Opolu);
 3. Prawo pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy (PIP – Opole);
 4. Kontrola zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją przedłożoną do rozliczenia (WFOŚiGW w Opolu);
 5. Zagospodarowanie stawu na centrum spotkań mieszkańców Krainy Św. Anny w miejscowości Obrowiec (UMWO – Dep. PROW);
 6. Budowa Kanalizacji sanitarnej w Odrowążu (UMWO – Dep. PROW).     

 

   ROK 2015

 1. Wizytacja projektów PROW: „Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Odrowążu”, „Poprzez sportową aktywność mieszkańcy Kamienia Śląskiego dbają o środowisko krainy” (UMWO – Dep. PROW);
 2. Wizytacja projektów PROW – „Miejsce rekreacji dla najmłodszych – miejscem integracji mieszkańców” (UMWO – Dep. PROW);
 3. Wizytacja projektów PROW: „Środowisko Krainy Św. Anny zadbane dzięki aktywności sportowej mieszkańców Kamienia Śląskiego”, „Poprzez sportową aktywność mieszkańców Malni dbają o środowisko Krainy” (UMWO – Dep. PROW);
 4. Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatowych subwencji ogólnej, w tym wykorzystania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej rozliczenia na rok 2011 (UKS Opole);
 5. Kontrola ogólna archiwum zakładowego urzędu (Archiwum Państwowe w Opolu);
 6. Kontrola w zakresie przestrzegania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu);
 7. Kontrola problemowa – OC (Starostwo Powiatowe w Krapkowicach).     

 

 
PDFProtokół z wizyty monitorującej stażystę - Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach_2011.pdf
PDFKontrola - ulgi uchwalone przez gminy w odniesieniu do podatków stanowiących dochód w latach 2008-2010 (NIK Opole)_2011.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa Archiwum Zakładowego w zakresie uporządkowania materiałów archiwalnych (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu)_2010.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa w zakresie oceny podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych (Urząd Wojewódzki w Opolu)_2011.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Urząd Marszałkowski w Opolu)_2011.pdf
PDFProtokół kontroli - KPOŚK (WIOŚ Opole)_2011.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa Archiwum Zakładowego w zakresie ewidencji i zabezpieczenia materiałów archiwalnych - USC (Dyrektor Archiwum Państwowego w Opolu)_2010.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola w zakresie ujętym w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 o strażach gminnych (Wojewoda Opolski)_2010.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola wykorzystania środków Funduszu zgodnie z Umową nr UWA_000030_08_D z dnia 15.12.2008 r. (Dyrektor Oddziału PFRON)_2010.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola wykorzystania środków przekazanych przez Fundusz zgodnie z umową nr OON_000009_08_D z dnia 20 kwietnia 2009 r. (Dyrektor Oddziału PFRON)_2010.pdf
PDFProtokół kontroli - wykorzystanie środków FP w 2009 na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (Wojewoda Opolski)_2010.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa Archiwum Zakładowego w zakresie prowadzenia ewidencji_2009.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w dniu 6 maja 2009 r..pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa z zakresu dowodów osobistych (Wojewoda Opolski)_2009.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa z zakresu ewidencji ludności (Wojewoda Opolski)_2009.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola stażystki (PUP Krapkowice)_2008.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola problemowa w zakresie organizacji załatwiania skarg i wniosków (Opolski Urząd Wojewódzki)_2008.pdf
PDFProtokół kontroli - BHP i prawo pracy w archiwum zakładowym (Państwowa Inspekcja Pracy - Opole)_2008.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego (Archiwum Państwowe w Opolu)_2008.pdf
PDFProtokół kontroli - kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za rok 2007 r. oraz wybranych zagadnień w latach 2005, 2006 i 2008 (RIO Opole)_2008.pdf
PDFProtokół kontroli -kontrola problemowa z zakresu rejestracji przedpoborowych (Wojewoda Opolski)_2008.pdf
Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2012
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  04-04-2012 11:23
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  25-01-2016 12:14
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 6139
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×