Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na PRDiM z Kędzierzyna Kożla do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na wymianie wytwórni mas bitumicznych w Gogolinie ul. Fabryczna

Gogolin, dnia 20-11-2007

WG.VI-7610-14/2007

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

INFORMUJE

 

Podaję do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,    prowadzonym

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina nr WG. VI-7610-14/2007  z dnia 20.11.2007r. w sprawie  nałożenia  obowiązku  na Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych S.A., ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn – Koźle do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym jego zakresie zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627z późn. zm. ),

dla przedsięwzięcia:

„wymiana wytwórni mas bitumicznych TELTOMAT-100 która była zlokalizowana
w Gogolinie – Karłubcu przy ul. Fabrycznej 1 na nową o wydajności 240 Mg/h.

W nowej przewiduje się ponadto prowadzenie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach nr 249/1, 249/2 i 248 obręb 0014-Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501- 4 Gogolin- Miasto, ul. Fabryczna 1, 47-320 Gogolin”.

 Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin,
ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30.

          

Burmistrz Gogolina zaprasza również na spotkanie które odbędzie się dnia 11.12.2007r.
o godz.10 00 w urzędzie Miejskim w Gogolinie  na  sali posiedzeń ( parter) , uprawnionego przedstawiciela inwestora oraz  strony biorące udział w postępowaniu wszczętym na wniosek Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych S.A. , w przedmiocie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowej inwestycji a także osoby zainteresowane niniejszym postępowaniem.

          Celem spotkania będzie rozważenie argumentów merytorycznych podniesionych
w piśmie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, które wpłynęło do tut Urzędu
w  dniu 12.11.2007r. a dotyczące uwag i wniosków do w/w postępowania .

 

( informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim Gogolinie , na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl oraz www.gogolin.sios.pl).

 
Podmiot udostępniający: Radosław Delinowski
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Radosław Delinowski
Data wytworzenia: 20.11.2007r.
Metryczka
  • opublikowano:
    20-11-2007 08:29
    przez:
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×