Przejdź do treści strony WCAG

Burmistrz Gogolina informuje, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Obrowiec

WG.VI-7610-2/2011                                                                                                                        Gogolin, dn. 01.03.2011 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA
 
 
 
 
 
          Stosownie do art.85 ust 3 w związku z art.71 ust 1, ust2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) organ zawiadamia strony oraz społeczeństwo, iż wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127,45-231 Opole, z dnia 20.12.2010r. dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w miejscowości Obrowiec”.
Jak również wydane zostało postanowienie Burmistrza Gogolina, w którym postanawia nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.
          Z treścią decyzji i postanowienia oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, pokój nr 30 od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500.
        Od  w/w decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a w terminie 14 dni od daty obwieszczenia za pośrednictwem organu pierwszej instancji (art.127 kpa).
 
 
(niniejszą informację umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Obrowiec).
 
 
 

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.03.01