Przejdź do treści strony WCAG

Burmistrz Gogolina postanawia nałożyć obowiązek na Lotnisko Kamień Ślaski Sp. z o.o. do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie centrum motoryzacyjnego i doskonalenia jazdy w Kamieniu Ślaskim

Gogolin , dnia 08-09-2011
 
WG.VI.6220.13.2011
 
 
       OBWIESZCZENIE
 
        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko( Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin,ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 zostało zamieszczone postanowienie Burmistrza Gogolina Nr WG.VI.6220.13.2011 z dnia 08.09.2011r. o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum Motoryzacyjnego i Doskonalenia Jazdy na terenie lotniska we wsi Kamień Śląski w gminie Gogolin oraz budowy urządzeń do oczyszczania wód opadowych odprowadzanych z istniejących i projektowanych dróg”
 
Lokalizacja :działki o numerach ewidencyjnych nr 677/61 i 677/62, k.m.3,obręb 0004-Kamień Śląski , jednostka ewidencyjna 160501_5 Gogolin-obszar   wiejski.
 
Wnioskodawca: Lotnisko Kamień Śląski Sp. z o.o. ul. Lotnicza 5-7, 47-325 Kamień Śląski.
 
 
 
    
 
( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Kamień Śląski, Kamionek oraz Siedlec gmina Izbicko).
  

Podmiot udostępniający: wg
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: rd
Data wytworzenia: 2011.09.08