Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 18 marca 2014r.o godz. 16.00
w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. wyrażenia poparcia,
 2. nawiązania współpracy partnerskiej z gminą zagraniczną,
 3. przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora,
 4.  określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej udzielone w formie zasiłków celowych, zasiłków okresowych i pomocy rzeczowej,
 5. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat,
 6. zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin,
 7. zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną,
 8. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
 9. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,  
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  11-03-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  11-03-2014 12:49
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  11-03-2014 12:51
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2098
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×