Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

    OGŁOSZENIE

Burmistrza Gogolina

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

 

     Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwały Nr XXX/313/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

     Zainteresowani mogą składać wnioski do studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 23 kwietnia 2014r.

     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

     Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczona została Uchwała Nr Nr XXX/313/2013 z dnia 25 kwietnia 2013r. Rady Miejskiej w Gogolinie.

     Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu studium na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i  terminie jak pozostałe wnioski do studium.                                                                                                                                          

                                                                                                                            

 

                                                                                                             Burmistrz Gogolina

                                                                                                               Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  26-03-2014
  przez: Tomasz Gajowy
 • opublikowano:
  26-03-2014 14:55
  przez: Tomasz Gajowy
 • zmodyfikowano:
  26-03-2014 15:07
  przez: Tomasz Gajowy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3261
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×