Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin

 

         Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz uchwały nr XXX/313/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 25 kwietnia 2013r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin od 10.07.2014r. do 30.07.2014r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, a także w soboty i niedziele w godzinach 9:00-11:00 w klubie Labirynt przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 (suterena).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30.07.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie (sala narad) ul. Krapkowicka  6, o godz.15.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2014r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że:

 • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu studium w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
 • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.08.2014r.,
 • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                                 Burmistrz Gogolina

                                                                                                                   Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  02-07-2014
  przez: Tomasz Gajowy
 • opublikowano:
  02-07-2014 14:21
  przez: Tomasz Gajowy
 • zmodyfikowano:
  02-07-2014 14:25
  przez: Tomasz Gajowy
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2363
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×