Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o ponownym rozpatrzeniu sprawy wydania decyzji środowiskowej na budowę zakładu produkcji paliw alternatywnych w Górażdżach

WG.VI.6220.14.2011

(WG.VI-7610-6/2010 )                                                                                                                        Gogolin, dnia 05.09.2014 r.

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

 

Na podstawie art.61§1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013, poz.267 z póź. zm.) w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227) oraz decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu nr SKO.I/40/495/2014/oś z dnia 30.04.2014r. ( data wpływu do tut. Urzędu 20.08.2014r.) o uchyleniu zaskarżonej decyzji nr WG.VI.6220.14.2011 (WG.VI-7610-6/2010) z 31.12.2013r. odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych na działce nr 115/37, ark. m. 1, obręb Górażdże

Zawiadamiam

o wszczęciu postępowania ( ponowne rozpatrzenie sprawy) w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :

Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych, wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych Lokalizacja przedsięwzięcia : działka nr 115/37 k.m. 1, obręb Górażdże .

Wnioskodawca: Mo-BRUK S.A. Niecew 68, 33-322 Korzenna.

Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice,
ul. Ks. Koziołka 30 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole.

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Górażdże).

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  05-09-2014
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  05-09-2014 12:24
  przez: Radosław Delinowski
 • zmodyfikowano:
  05-09-2014 12:24
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2289
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×