Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec - rzeka Odra

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/380/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 listopada 2013r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec - Racibórz na odcinku Obrowiec – rzeka Odra od 07.10.2014r. do  05.11.2014r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.11.2014r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie (sala narad) ul. Krapkowicka  6, o godz.13.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planie, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2014r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że:

 1. możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
 2. do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 3. uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2014r.,
 4. uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  26-09-2014
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  26-09-2014 09:20
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1920
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×