Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 29 października 2014r. o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się LII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VI kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego);
 8. ocena stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2013/2014;
 9. informacja o pozyskanych środkach do budżetu Gminy Gogolin w 2014 roku;
 10. informacja o działaniach Burmistrza zmierzających do pozyskania inwestorów;
 11. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014-2020,
 2. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 656/20 z k.m.11 obręb Gogolin 1),
 4. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Tarnów Opolski Wschód,
 5. wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego,
 6.  o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,
 7. określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Gogolin i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
 8. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok,
 10. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Franciszek Holeczek

Metryczka
 • wytworzono:
  21-10-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  21-10-2014 14:52
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  21-10-2014 14:54
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2227
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×