Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Gogolina

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania działki niezabudowanej oznaczonej numerem 656/19 z k.m. 11 obręb Gogolin 1, położonej w Gogolinie przy Alei Świętego Urbana, o pow. 0,2817 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr OP1S/00050844/1. Działka jest własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wynosi 335 000,00 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 33 500,00 zł oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia 27 listopada 2014r. Do ceny uzyskanej w przetargu należy doliczyć podatek VAT wysokości 23%.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, przemysłową ( produkcyjną  i składową ), usługową z dopuszczeniem obiektów handlowych (oznaczenie planu 5 PU). Wyklucza się działalność uciążliwą.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w terminie do dnia  01 grudnia 2014r. Złożenie oferty jest równoznaczne ze zgłoszeniem uczestnictwa w przetargu.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko i adres oferenta, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna;
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Dodatkowe warunki przetargu:

 1. przedstawienie w formie opisowej i graficznej wiążącej koncepcji sposobu użytkowania  i zagospodarowania  nieruchomości;
 2. termin zagospodarowania nieruchomości – trzy lata od daty nabycia.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu  02 grudnia 2014r. o godz. 10oo w sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, nie zawrze umowy sprzedaży nieruchomości, będących przedmiotem przetargu w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę – to wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Gogolina zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg.  Należność należy uregulować przed podpisaniem umowy notarialnej. Wybrany oferent zobowiązany jest do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie wskazanym przez Gminę. W przypadku uchylenia się od tego obowiązku wpłacone przez oferenta wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Mieniem Gminnym Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 77 4076829.

                                                                                                                      Burmistrz Gogolina

                                                                                                                         Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2014
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  28-10-2014 11:20
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2404
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×