Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2014-2018

Uchwały z XLII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 listopada 2017 r.

PDFUchwała Nr XLII_346_2017 - w sparwie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLII_345_2017 - w sparwie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadz. dzialalność pożytku publicznego na rok 2018.pdf
PDFUchwała Nr XLII_344_2017 - w sparwie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy gogolin na lata 2014-2029.pdf
PDFUchwała Nr XLII_343_2017 - w sparwie wyrażenia gody na sprzedaż nieruchomości - Obrowiec.pdf
PDFUchwała Nr XLII_342_2017 - w sparwie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLII_341_2017 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf
PDFUchwała Nr XLII_340_2017 - w sprawie przekształcenia sześcioletniej PSP Nr 2 w Gogolinie w ośmioletnia PSP Nr 2 w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XLII_339_2017 - w sparwie przekształcenia sześcioletniej PSP w Malni w ośmioletnia PSP w Malnia.pdf
PDFUchwała Nr XLII_338_2017 - w sprawie przekształcenia sześcioletniej PSP w Kamieiu Śl. w ośmioletnia PSP w Kamieniu Śl..pdf
PDFUchwała Nr XLII_337_2017 - w sprawie przekształcenia sześcioletniej PSP Nr 3 w Gogolinie w ośmioletnia PSP Nr 3 w Gogolinie.pdf
PDFuchwała Nr XLII_336_2017 - w sparwie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrz. w wodę i odprowadzenia ścieków.pdf
PDFUchwała Nr XLII_335_2017 - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf
PDFUchwała Nr XLII_334_2017 - w sprawie gminnego program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2017-2018.pdf
PDFUchwała Nr XLII_333_2017 - w sprawie zmieniającą uchwałę ws.określenia warunków przyznawania odpłatności za utługi opiekuńcze.pdf
PDFUchwała Nr XLII_332_2017 - w sprawie powierzenia gm.Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XLII_331_2017 - w sparwie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf

Uchwały z XLI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 października 2017 r.

PDFUchwała Nr XLI_330_2017 - Nabycie nieruchomości - Malnia.pdf

PDFUchwała Nr XLI_329_2017 - Dokonanie zmiana w budżecie i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf

PDFUchwała Nr XLI_328_2017 - Sprzedaż działek ul. Norwida w Gogolin 2.pdf

PDFUchwała Nr XLI_327_2017 - Sprzedaż działek ul. Szkolna w Gogolin 2.pdf

PDFUchwała Nr XLI_326_2017 - Sprzedaż działki ul. Strzelecka w Gogolinie 1.pdf

PDFUchwała Nr XLI_325_2017 - Nabycie nieruchomości - Odrowąż.pdf

PDFUchwała Nr XLI_324_2017 - Sprzedaż działki - Chorula.pdf

PDFUchwała Nr XLI_323_2017 - Nabycie nieruchomości - Chorula.pdf

PDFUchwała Nr XLI_322_2017 - Nabycie nieruchomosci - Chorula.pdf

PDFUchwała Nr XLI_321_2017 - Zmiana Uchwały w sprawie określenia wzóru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (...).pdf

Uchwały z XL Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 października 2017 r.

PDFUchwała Nr XL_320_2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

Uchwały z XXXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 września 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXIX_319_2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_318_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_317_2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_316_2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_315_2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX_314_2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu KPW Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latac.pdf

Uchwały z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 6 września 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII_313_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_312_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII_311_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf

Uchwały z XXXVII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 sierpnia 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVII_310_2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_309_2017 w sprawie zmiany nazwy wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_308_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII_307_2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalnośc gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf

Uchwała z XXXVI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 17 lipca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXVI_306_2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.pdf

Uchwały z XXXV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2017 r.

PDFUchwała Nr XXXV/305/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_304_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_303_2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w Gogolinie na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_302_2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą (część działki 163/36 k.m.1, obręb Górażdże).pdf
PDFUchwała Nr XXXV_301_2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_300_2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_299_2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski-część 1.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_298_2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski-Wschód” w granicach gminy Gogolin-część „A”.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_297_2017 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXV_296_2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2016 rok.pdf

Uchwały z XXXIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 maja 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXIV_295_2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania dotyczącego budowy budynku socjalnego w Gogolinie przez KPW Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_294_2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_293_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_292_2017. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_291_2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 677/64 k.m.3 obręb Kamień Śląski).pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_290_2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki: 76/28, 76/14 z k.m. 2 obręb Chorula).pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_289_2017 w sprawie sszczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (...).pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_288_2017 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_287_2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_286_2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV_285_2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce.pdf

Uchwały z XXXIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 kwietnia 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXIII_284_2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_283_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_282_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_281_2017 w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII_280_2017 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie.pdf
 

Uchwały z XXXII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 marca 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXII_279_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_278_2017 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_277_2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 154/1 k.m.3 obręb Gogolin 1).pdf
PDFUchwała Nr XXXII_276_2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 33 k.m. 1 obręb Górażdże).pdf
PDFUchwała Nr XXXII_275_2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 185/4 k.m. 2 obręb Strzebniów).pdf
PDFUchwała Nr XXXII_274_2017 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Odrowążu.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_273_2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_272_2017 w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_271_2017 o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
PDFUchwała Nr XXXII_270_2017 w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie.pdf
Uchwały z XXXI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 marca 2017 r.
PDFUchwała Nr XXXI_269_2017 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXXI_268_2017 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumnetów potwierdzających spełnienie określonych wymagań.pdf
PDFUchwała Nr XXXI_267_2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf
Uchwały z XXX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 8 lutego 2017 r.
PDFUchwała Nr XXX_266_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXX_265_2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf

Uchwały z XXIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 26 stycznia 2017 r.
PDFUchwała Nr XXIX_264_2017 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_263_2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_262_2017 w sprawie udzielania pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_261_2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gogolin instrumentem płatniczym.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_260_2017 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_259_2017 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXIX_258_2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin.pdf
 

PDFUchwała Nr XXVIII_257_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_256_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok..pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_255_2016 o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_254_2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gogolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gogolin udostępnianych operatorom i przewoźnikom, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystank.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_253_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_252_2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_251_2016 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_250_2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2017.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_249_2016 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_248_2016 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_247_2016 o zmianie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_246_2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_245_2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII_244_2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXVII_243_2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_242_2016 w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Związku Gmin Śląska Opolskiego i gmin zmierzających do uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niekt.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_241_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_240_2016 w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_239_2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_238_2016 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_237_2016 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_236_2016 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_235_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_234_2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu k.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_233_2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką sam.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_232_2016 o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_231_2016 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_230_2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania.pdf
PDFUchwały Nr XXVI_229_2016 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.pdf
JPEGDSC01746.jpeg
PDFUchwały Nr XXVI_228_2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXV_227_2016 w sprawie przekazania wniosku.pdf
PDFUchwała Nr XXV_226_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXV_225_2016 wsprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXV_224_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XXV_223_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XXV_222_2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXV_221_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXV_220_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXV_219_2016 w sprawie utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf
PDFUchwała Nr XXV_218_2016 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki (...).pdf
PDFUchwała Nr XXIV_217_2016 w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ochrony drzewa z gatunku dąb szypułkowy posadowionego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_216_2016 dotycząca uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_215_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_214_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_213_2016 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_212_2016 o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska w szkołach i przedszkolach (...).pdf
PDFUchwała Nr XXIV_211_2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_210_2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XXIV_209_2016 w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_208_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_207_2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_206_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_205_2016 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystapienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej (...).pdf
PDFUchwała Nr XXIII_204_2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_203_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_202_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXIII_201_2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr XXII_200_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXII_199_2016 w sprawie opinii do projektu listy obszarów Natura 2000 w części dotyczącej projektu Natura 2000 Kamień Śląski PLH 160003.pdf
PDFUchwała Nr XXII_198_2016 w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kamień Śląski.pdf
PDFUchwała Nr XXI_197_2016 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis.pdf
PDFUchwała Nr XXI_196_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXI_195_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXI_194_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XXI_193_2016 w sprawie zapewnienia przez Gminę Gogolin warunków do osiedlenia się rodzinie ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy.pdf
PDFUchwała Nr XXI_192_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_191_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_190_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_189_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_188_2016 wsprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_187_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_186_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_185_2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XXI_184_2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf
PDFUchwała Nr XXI_183_2016 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr XXI_182_2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr XX_181_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XX_180_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XX_179_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XX_178_2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019.pdf
PDFUchwała Nr XX_177_2016w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2016-2020.pdf
PDFUchwała Nr XIX_176_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIX_175_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XIX_174_2016 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XIX_173_2016 wsprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji (...).pdf
PDFUchwała Nr XIX_172_2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XIX_171_2016 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.pdf
PDFUchwała Nr XIX_170_2016 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016 - 2020”.pdf
PDFUchwała Nr XIX_169_2016 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi.pdf
PDFUchwała Nr XIX_168_2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr XIX_167_2016 w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gogolin w ramach repatriacji.pdf
PDFUchwała Nr XIX_166_2016 w sprawie poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o roku dł.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_165_2016 w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji projektu pn. Ogród miejski-nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina (...).pdf
PDFUchwała Nr XVIII_164_2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_163_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_162_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVIII_161_2016 w sprawie wyboru przedstawiciela Wojewody Opolskiego do rady społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XVII_160_2016 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf
PDFUchwała Nr XVII_159_2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVII_158_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVII_157_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVII_156_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVII_155_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVII_154_2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XVII_153_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XVII_152_2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XVII_151_2016 w sprawie nadania nazwy "Skwer im. Księdza Hermana Piechoty" w Kamieniu Śląskim.pdf
PDFUchwała Nr XVII_150_2016 str. 61-130 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020".pdf
PDFUchwała Nr XVII_150_2016 str. 1-60 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020.pdf
PDFUchwała Nr XVII_149_2016 o zmianie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XVII_148_2016w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf
PDFSprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst. za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2015r..pdf
PDFProtokół kontroli GBP w Gogolinie 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVII_148_2016w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.pdf
PDFUchwała Nr XVI_147_2016 w sprawie powołania Komisji Doraźnej.pdf
PDFUchwała Nr XVI_146_2016 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XVI_145_2016 w sprawie nabycia przez Gminę Gogolin prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie wieczystego uzytkowania od Spólki Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie.pdf
PDFUchwała Nr XVI_144_2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XVI_143_2016 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu profilkatyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr XVI_142_2016 w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2017".pdf
PDFUchwała Nr XV_141_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
JPEGLider_wsi_04.jpeg
PDFUchwała Nr XV_140_2015 w sprawie poparcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XV_139_2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XV_138_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XV_137_2015 w sprawie uchylenia uchwały na wyposażenie gminnej instytuacji kultury w nieruchomość.pdf
PDFUchwała Nr XV_136_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XV_135_2015 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek.pdf
PDFUchwała Nr XV_134_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski.pdf
PDFUchwała Nr XV_133_2015 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf
PDFUchwała Nr XV_132_2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XV_131_2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2016 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIV_130_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIV_129_2015 w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.pdf
PDFUchwała Nr XIV_128_2015 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa.pdf
PDFUchwała Nr XIV_127_2015 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek.pdf
PDFUchwała Nr XIV_126_2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XIV_125_2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XIV_124_2015 w sprawie dopłaty do taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XIV_123_2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.pdf
PDFUchwała Nr XIV_122_2015 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gogolin praw własności niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego uzytkowania od Spólki Polskie Koleje Państwowe S.A w Warszawie.pdf
PDFUchwała Nr XIV_121_2015 w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydató zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum (...).pdf
PDFUchwała Nr XIV_120_2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin (...).pdf
PDFUchwała Nr XIV_119_2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin (...).pdf
PDFUchwała Nr XIV_118_2015 w sprawie złożenia wniosku o przystąpieniu Gminy Gogolin do realizowanego w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (...).pdf
PDFUchwała Nr XIV_117_2015 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr XIV_116_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (...).pdf
PDFUchwała Nr XIV_115_2015 o zmianie cuhwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf
PDFUchwała Nr XIV_114_2015 w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na rok 2016.pdf
PDFUchwała Nr XIII_113_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XIII_112_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr XIII_111_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XIII_110_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu ochrony środowiska.pdf
PDFUchwała Nr XIII_109_2015 w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf
PDFUchwała Nr XIII_108_2015 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/51/95 Rady Miejskiej Gminy Gogolin z dnia 29 kwietnia 1995r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XIII_107_2015 o zmianie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr XIII_106_2015 w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016r. do 2019r..pdf
PDFUchwała Nr XII_105_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr XII_104_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr XII_103_2015 w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf
PDFUchwała Nr XII_102_2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XII_101_2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr XII_100_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XII_99_2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego.pdf
PDFUchwała Nr XII_98_2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę (...).pdf
PDFUchwała Nr XII_97_2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XII_96_2015 w sprawie wprowadzenia "Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2015-2016.pdf
PDFUchwała Nr XII_95_2015 w sprzyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.pdf
PDFUchwała Nr XI_94_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr XI_93_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek.pdf
PDFUchwała Nr XI_92_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia.pdf
PDFUchwała Nr XI_91_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XI_90_2015 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego policji informacji o kandydatach na ławników.pdf
PDFUchwały Nr X_89_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr X_88_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr X_87_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr X_86_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr X_85_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr X_84_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr X_83_2015 sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf
PDFUchwała Nr X_82_2015w sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr X_81_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr X_80_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr X_79_2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania w sprawie przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf
PDFUchwała Nr X_78_2015 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr X_77_2015 w sprawie przyjęcia "Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2015-2017.pdf
PDFUchwała Nr X_76_2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.pdf
PDFUchwała Nr X_75_2015 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr X_74_2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr IX_73_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr IX_72_2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IX_71_2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IX_70_2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IX_69_2015 w sprawie określenia wymagań, jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.pdf
PDFUchwała Nr IX_68_2015 w sprawie określenia wymagań jakie powinnien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowowych i transportu nieczystości ciekłych (...).pdf
PDFUchwała Nr IX_67_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr IX_66_2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula.pdf
PDFUchwała Nr IX_65_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IX_64_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IX_64_2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IX_63_2015 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IX_62_2015 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr IX_61_2015 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.pdf
PDFUchwała Nr IX_60_2015 w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny.pdf
PDFUchwała Nr IX_59_2015 w sprawie przyjęcia Programu wczesnego wykrywania wad sluhu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020.pdf
PDFUchwała Nr IX_58_2015 w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu.pdf
PDFUchwała Nr IX_57_2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2014 r..pdf
PDFUchwała Nr IX_56_2015 w sprawie nadania odznaki honorowej Zasłużony dla miasta Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr VIII_55_2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr VIII_53_2015 w sprawie wyrażenia poparcia dla Burmistrza Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr VIII_54_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII_52_2015 w sprawie nabycia nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr VIII_51_2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaroania przestrzennego wsi Malnia.pdf
PDFUchwała Nr VIII_50_2015 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020.pdf
PDFUchwała Nr VIII_49_2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2015.pdf
PDFUchwała Nr VIII_48_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr VIII_47_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.pdf
PDFUchwała Nr VIII_46_2015 o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.pdf
PDFUchwała Nr VIII_45_2015 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2015 rok dla Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr VIII_44_2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolnie za rok 2014.pdf
PDFUchwała Nr VIII_43_2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr VIII_42_2015 w sprawie utworzenia odębnego obwodu głosowania.pdf
PDFUchwała Nr VIII_41_2015 w sprawie inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Opolskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medalu "Medal Złoty za Długoletnią Służbę" dla Joachima Wojtali (...).pdf
PDFUchwała Nr VII_40_2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.pdf
PDFUchwała Nr VII_39_2015 w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentow oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf
PDFUchwała Nr VI_38_2015 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr VI_37_2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty.pdf
PDFUchwała Nr V_36_2015 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr V_35_2015 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr V_34_2015 w sprawie prowadzenia przez Gminę Gogolin działalności w zakresie telekomunikacji.pdf
PDFUchwała Nr V_33_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr V_32_2015 w sprawie sprzedaży nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr V_31_2015 w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w nieruchomość.pdf
PDFUchwała Nr V_30_2015 w sprawie wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość.pdf
PDFUchwała Nr V_29_2015 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019.pdf
PDFUchwała Nr V_28_2015 w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr V_27_2015 w sprawie regulaminu korzystania z boiska trawiatsego oraz boiska do gry w tenisa w Kamieniu Śląskim przy Placu Myśliwca 30.pdf
PDFUchwała Nr V_26_2015 w sprawie regulaminu korzystania z boiska do siatkówki przy Placu Wiejskim w Górażdżach.pdf
PDFUchwała Nr V_25_2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015.pdf
PDFUchwała Nr V_24_2015 w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu.pdf
PDFUchwała Nr IV_23_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr IV_22_2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina.pdf
PDFUchwała Nr IV_21_2014 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr IV_20_2014 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych (...).pdf
PDFUchwała Nr IV_19_2014 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019.pdf
PDFUchwała Nr IV_18_2014 w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji "Krapkowice" i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Krapkowice".pdf
PDFUchwała Nr IV_17_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna na lata 2007-2013.pdf
PDFUchwała Nr IV_16_2014 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr IV_15_2014 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej działającej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr IV_14_2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic.pdf
PDFUchwała Nr IV_13_2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFUchwała Nr IV_12_2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok.pdf
PDFUchwała Nr III_11_2014 w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr III_10_2014 w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacjizadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf
PDFUchwała Nr III_9_2014 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf
PDFUchwała Nr III_8_2014 w sprawie zmaiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (...).pdf
PDFUchwała Nr III_7_2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (...).pdf
PDFUchwała Nr III_6_2014 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr III_5_2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin.pdf
PDFUchwała Nr III_4_2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 MOP 6,3 Mpa relacji Obrowiec-Racibórz na odcinku Obrowiec- rzeka Odra.pdf
PDFUchwała Nr II_3_2014 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr I_2_2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf
PDFUchwała Nr I_1_2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2014
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  01-12-2014 13:14
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  30-11-2017 12:21
  przez: Agata Tworkowska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 5350
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×