Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

 

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 11 grudnia 2014r. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zapropowanego porządku obrad;
 3. interpelacje i zapytania radnych;
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 6. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec-Racibórz na odcinku Obrowiec-rzeka Odra,
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów
  i miasta Gogolin,
 3. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin”,
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania,
 5. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gogolin,
 6.  zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego,
 7. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok,
 8. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 9. zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków,
 10. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
  i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie
/-/ Piotr Czok

Metryczka
 • wytworzono:
  03-12-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  03-12-2014 16:30
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  03-12-2014 16:32
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3195
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×