Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 grudnia 2014r. o godz. 15.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinieodbędzie się IV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2015r.;
 8. przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.;
 9. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:
 1. uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok:

- odczytanie projektu uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

- odczytanie opinii i wniosków komisji stałych przez jej przewodniczących lub ich zastępców,

- odczytanie stanowiska Burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych,

- dyskusja nad wszystkimi nieuzgodnionymi wnioskami komisji stałych i ewentualnego głosowania,

- głosowanie całej uchwały budżetowej,

 1. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 2. zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic
  i zarządów dzielnic,
 3. wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej działającej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie,
 4. o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013,
 6. zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Krapkowice” i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”,
 7. wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019,
 8. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gogolin,
 9. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie,
 10. ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina
 11. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Gogolinie

/-/ Piotr Czok

Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2014
  przez: Weronika Mateja
 • opublikowano:
  22-12-2014 12:26
  przez: Weronika Mateja
 • zmodyfikowano:
  22-12-2014 12:27
  przez: Weronika Mateja
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2152
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×