Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

wsi Malnia, wsi Chorula, wsi Kamionek, miasta Gogolin

oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin

 

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwał:

 1. Nr XI/92/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia;
 2. Nr IX/66/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula;
 3. Nr XI/93/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek;
 4. Nr X/80/2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin;
 5. Nr XI/94/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz studium. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 26 sierpnia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały Nr XI/92/2015, Nr IX/66/2015, Nr XI/93/2015, Nr X/80/2015, XI/94/2015 Rady Miejskiej w Gogolinie.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny odziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie, jak pozostałe wnioski do planów.

Metryczka
 • wytworzono:
  03-08-2015
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  03-08-2015 13:44
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  03-08-2015 13:50
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2087
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×