Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrz Gogolina o złożeniu poprawionego i uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423

WG.VI.6220.9.2015                                                                                                                                   Gogolin, dnia 10.08.2015r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

 

 

Zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż w tut. Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 został złożony w dniu 06.08.2015r. poprawiony i uzupełniony raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” w ramach postępowania o zmianę decyzji Burmistrza Gogolina nr WG.VI.7610-16/2010 z dnia 11.01.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia z wniosku złożonego w dniu 12.03.2015r. przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu .

Raport opracował: Platanus Ochrona Środowiska ul. Grażyńskiego 42a/10, 40-126 Katowice.

Informuje się, o możliwości zapoznania się z treścią raportu oraz o możliwości składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu.

Wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub w formie elektronicznej e-mail: w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszej informacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 w którym również do wglądu jest raport oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) Burmistrz Gogolina zwrócił się ponownie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu o dokonanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości Malnia, Chorula i Gogolin).

Metryczka
 • wytworzono:
  10-08-2015
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  10-08-2015 10:47
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1940
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×