Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o terminie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/368/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski od 15.03.2016 r. do 05.04.2016 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w pokoju 29, a także w soboty i niedziele w godzinach 9:00 - 11:00 w klubie Labirynt, ul. Krapkowicka 6.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.04.2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju 29 ul. Krapkowicka 6, o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 17 ust.11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2016 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) informuję, że:

 • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
 • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.04.2016 r.,
 • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.                                                         
Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2016
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  08-03-2016 09:36
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  23-03-2016 09:23
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2248
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×