Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”

Gogolin, dnia 15 marca 2016 r.

WG.III.6220.1.2016   

 OBWIESZCZENIE

                Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 24 października 2013 r. poz.1235) podaje do publicznej wiadomości, iż wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji suszenia paliw zastępczych (alternatywnych) na terenie Górażdże Cement S.A. w Choruli”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew. 76/46 i 76/38, km 2, obręb Chorula z wniosku złożonego w dniu 08.03.2016 r. przez  Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże.

                Jednocześnie informuje się, iż wnioskodawca w dniu 08.03.2016 r. do ww. wniosku załączył „Kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

                Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać
w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 lub w formie elektronicznej e-mail: waldemar.lis@gogolin.pl  w terminie 14 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

                Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

                 Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice

 

(Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości  Chorula)