Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

Zawiadomienie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 28 kwietnia 2016r. (czwartek)
o godz. 15.30 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej;
 4. interpelacje i zapytania radnych;
 5. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin za 2015 rok;
 8. sprawozdanie z działalności OPS i DSS „Św. Barbara” w Kamionku za  2015 rok;
 9. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2015 rok;
 10. sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury (GOK, GBP) za 2015 rok;
 11. sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok;
 12. przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej;
 13. rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:
 1. poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o roku dłużej w przedszkolach,
 2. zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gogolin w ramach repatriacji,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
  za rok 2015,
 4. „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016-2020”,
 5. utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi,
 6. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej
  w Gminie Gogolin na lata 2016 - 2020”,
 7. przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy
   u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”,
 8. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 9. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów
  i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
 10. uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin,
 11. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
 12. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok,
 1. wolne wnioski i informacje;
 2. zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                  /-/ Piotr Czok

Metryczka
 • wytworzono:
  20-04-2016
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  20-04-2016 14:16
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  20-04-2016 14:17
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2247
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×