Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o możliwości wypowiedzenia się w przedmiocie wydania decyzji o środ. uwarunkowaniach dla przedsięw. polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin ..."

Gogolin, dnia 16 sierpnia 2016 r.

WG.III.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z prowadzonym postępowaniem w w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin, powiat Krapkowice, województwo opolskie”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.:  206/1 i 206/10, k.m. 3, obręb Gogolin 1, z wniosku złożonego w dniu 06.07.2016 r. przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin

zawiadamia

Strony postępowania:

 • o opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach nr NZ.4315.21.2016.GJ z dnia 27.07.2016 r. wnoszącej o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko;
 • o opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.4241.239.2016.MJ z dnia 05.08.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;
 • o wydaniu przez Burmistrza Gogolina postanowienia nr WG.III.6220.6.2016 z dnia 16.08.2016 r. o odstąpieniu od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia; na postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Jednocześnie, również na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), Burmistrz Gogolina zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych w miejscowości Gogolin, gmina Gogolin, powiat Krapkowice, województwo opolskie”, lokalizacja przedsięwzięcia działki o nr ew.:  206/1 i 206/10, k.m. 3, obręb Gogolin 1, z wniosku złożonego w dniu 06.07.2016 r. przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., ul. Ligonia 15, 47-320 Gogolin o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma.

Informuję, iż dokumentacja sprawy, jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1400.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 • ustnie do protokołu, w siedzibie organu (adres jw.);
 •  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), na adres poczty elektronicznej:   .

(niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP - www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicy informacyjnej umieszczonej w miejscowości Gogolin)

Metryczka
 • wytworzono:
  18-08-2016
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  18-08-2016 09:42
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  18-08-2016 13:26
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1323
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×