Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwał nr XXV/223/2016 i XXV/224/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 2 grudnia 2016 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały  Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXV/223/2016 i XXV/224/2016 z dnia 17 października 2016 r.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie, jak pozostałe wnioski do planów.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2016
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  08-11-2016 13:05
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2140
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×