Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

WG.III.6220.12.2016

Gogolin, dnia 13 stycznia 2017 r.

WG.III.6220.12.2016

OBWIESZCZENIE

 Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust. 1, w związku z  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Stacja załadunku pyłu węgla na autocysterny w cementowni Górażdże”, lokalizacja działka nr 76/38, obręb Chorula, z wniosku złożonego w dniu 28 grudnia 2016 r. przez  Górażdże Cement S.A. Chorula, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże.

Jednocześnie informuje się, iż Wnioskodawca w dniu 28.12.2016 r. do ww. wniosku załączył „Kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

Zapoznanie się z przedmiotową dokumentacją sprawy oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 31 lub w formie elektronicznej e-mail: .

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni.

Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach, ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice oraz Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

(niniejsze obwieszczenie umieszczono:

 • tablicach informacyjnych: Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
 • na stronie internetowej BIP: Urzędu Miejskiego w Gogolinie - http://bip.gogolin.pl
 • w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie - http://www.ekoportal.gov.pl
 • na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowościach: Chorula (obręb Chorula, gmina Gogolin).
Metryczka
 • wytworzono:
  13-01-2017
  przez: Waldemar Lis
 • opublikowano:
  13-01-2017 12:49
  przez: Waldemar Lis
 • zmodyfikowano:
  13-01-2017 12:53
  przez: Waldemar Lis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 1166
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×