Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji

 

W  wyniku  zakończenia  procedury  naboru  na  stanowisku  urzędniczym  inspektora w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie zostanie zatrudniony:

Donat Przybylski    zam.  Opole

Uzasadnienie

Kandydat spełnił wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Na dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego uzyskał najwyższą ocenę z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazując się wiedzą niezbędną do prawidłowego realizowania zadań na zajmowanym stanowisku.

                                                         

Burmistrz  Gogolina

 Joachim Wojtala

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 902.) dla stanowisk urzędniczych.
 3. minimalny staż pracy 3 lata.   

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość zagadnień z zakresu oświaty, kultury i sportu;
 2. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 3. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 4. znajomość języków obcych;
 5. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 6. predyspozycje osobowościowe : komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji czasu pracy, samodzielność;
 7. dyspozycyjność.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych;
 2. prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz obiektów, o których mowa w ustawie o usługach turystycznych;
 3. organizowanie gminnych etapów konkursów przedmiotowych i innych;
 4. koordynowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, organizacja kolonii, półkolonii, warsztatów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze budynku wyposażonym w windę, nie posiadającym sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
 4. praca związana jest z wyjazdami.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w styczniu 2017 r. jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 10. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „ Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Oświaty, Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia  23 lutego 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba wybrana zostanie zatrudniona z dniem 01 marca 2017 r.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Burmistrz Gogolina

                                                             Joachim Wojtala

                                                                          

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2017
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  13-02-2017 16:20
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  27-02-2017 16:35
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3939
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×