Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Unieważnienie naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

 

INSPEKTOR w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, 

Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

 

Burmistrz Gogolina unieważnia nabór na wolne stanowisko urzędnicze – inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, ogłoszony w dniu 21 marca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, z przyczyn organizacyjnych.

Osoby,  które  złożyły  dokumenty  na  ww.  stanowisko  mogą  je odebrać  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pok. 17, w terminie 1 miesiąca od unieważnienia naboru. Po upływie wskazanego terminu dokumenty będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.                                                         

 

Burmistrz  Gogolina

 Joachim Wojtala

 

 

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

OGŁASZA  NABÓR  NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 

INSPEKTOR

w Urzędzie Miejskim w Gogolinie

w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym,

Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska

w wymiarze pełny etat

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe preferowane techniczne z zakresu ochrony środowiska lub pokrewne.
 2. spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2016 r., poz. 902.) dla stanowisk urzędniczych.
 3. minimalny staż pracy 3 lata.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
 2. znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 4. znajomość ustawy prawo ochrony środowiska;
 5. znajomość ustawy o odpadach;
 6. znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 7. znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 8. obsługa komputera – umiejętność obsługi powszechnie używanych systemów operacyjnych oraz poczty elektronicznej;
 9. dyspozycyjność.

3. Zakres najważniejszych wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, w tym z gospodarką odpadami komunalnymi;
 2. sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów w zakresie ochrony środowiska;
 3. prowadzenie postępowań w przedmiocie wydawania decyzji z zakresu ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku, w tym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. realizacja zadań związanych z ochroną przyrody oraz zielenią, w tym przygotowywanie decyzji w tym zakresie;
 5. zapewnienie przygotowania oraz realizacji planów i programów w zakresie ochrony środowiska, w tym gospodarki niskoemisyjnej;
 6. przygotowanie projektów uchwał w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku w gminie;
 7. obsługa mieszkańców w sprawach dotyczących usług i programów prowadzonych przez gminę w zakresie ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku;
 8. zapewnienie warunków niezbędnych do realizacji przepisów ochrony środowiska na terenie gminy, w tym realizacja działań informacyjnych, edukacyjnych oraz kontrolnych;
 9. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zwierzętami dzikimi wymagającymi opieki.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku;
 2. praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze budynku wyposażonym w windę, nie posiadającym sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych;
 3. praca pod presją czasu, wymaga dużej odporności na stres i umiejętności podejmowania decyzji;
 4. praca związana jest z wyjazdami.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2017 r. jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy osoby starającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego wykształcenie (poświadczona przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 4. życiorys – cv z opisem pracy zawodowej,
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem);
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych;
 7. oświadczenie o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji;
 9. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność,
 10. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodne z oryginałem), poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli UE).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej nazwiskiem, adresem, telefonem kontaktowym osoby składającej ofertę z adnotacją: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Gogolinie” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 r. w godzinach pracy Urzędu.

Osoba wybrana przed zatrudnieniem musi przedstawić  aktualne zaświadczenie o niekaralności. Osoba wybrana zostanie zatrudniona z dniem 1 maja 2017 r. Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 Burmistrz Gogolina

                                                                 Joachim Wojtala

                                                                          

Metryczka
 • wytworzono:
  21-03-2017
  przez: Arnold Joszko
 • opublikowano:
  21-03-2017 15:22
  przez: Arnold Joszko
 • zmodyfikowano:
  14-04-2017 12:19
  przez: Arnold Joszko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2560
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×