Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie

                                         ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Gogolin, że w dniu 30 marca 2017r. (czwartek) o godz. 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie VII kadencji.

 

Porządek obrad:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. przyjęcie zaproponowanego porządku obrad;
 3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich Sesji
 4. odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
 5. interpelacje i zapytania radnych;
 6. sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
 7. sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok;
 8. sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok;
 9. ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2016 rok:

-    informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu krapkowickiego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.,

-    informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2016 roku,
-   informacja Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie nt. oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2016 rok,
-    informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Gogolin w 2016 roku -działania Gminnego Centrum Reagowania oraz gminnych jednostek OSP,
-    informacja Straży Miejskiej w Gogolinie o podjętych interwencjach i zadaniach zrealizowanych
w 2016 r.,

10) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie:

 a) nadania imienia Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie,

 b) o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,

 c) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

 d) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin,

 e) scalenia i podziału nieruchomości położonych w Odrowążu,

 f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 185/4 k.m. 2 obręb Strzebniów),

 g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 33 k.m. 1 obręb Górażdże),

 h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 154/1 k.m.3 obręb Gogolin 1),

 i) nadania nazwy ulicy,

 j) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok;

11. wolne wnioski i informacje;

12.  zakończenie obrad sesji.

       Przewodniczący
Rady Miejskiej w Gogolinie

                                                                                                       /-/ Piotr Czok

Metryczka
 • wytworzono:
  22-03-2017
  przez: Weronika Biela
 • opublikowano:
  22-03-2017 12:33
  przez: Weronika Biela
 • zmodyfikowano:
  22-03-2017 12:40
  przez: Weronika Biela
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 792
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×