Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

o terminie wyłożenia do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV/224/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamień Śląski od 11.04.2017 r. do 01.05.2017 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w pokoju 29, zaś w soboty, niedziele i święta w suterenie Urzędu Miejskiego (Labiryncie) w godzinach 9:00 – 11:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju 29, ul. Krapkowicka 6, o godz. 13.00.

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017 r.

Jednocześnie, na podstawie art. 39, 40 i 41 i art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) informuję, że:

 • możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją projektu planu w siedzibie Urzędu Miejskiego pok. nr 29,
 • do ww. dokumentacji mogą być wnoszone uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie
 • do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
 • uwagi i wnioski należy składać do Burmistrza Gogolina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2017 r.,
 • uwagi lub wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.                                                         
Metryczka
 • wytworzono:
  04-04-2017
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  04-04-2017 10:28
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 602
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×