Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin - część „A”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego „Tarnów Opolski – Wschód” w granicach gminy Gogolin – część „A” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 kwietnia 2017 r. do 22 maja 2017 r., w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, w pokoju nr 29, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek: 7.30 – 16.30, wtorek-czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 14.30).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w pokoju nr 29, ul. Krapkowicka 6, o godz. 12.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść:

 1. uwagi, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. uwagi, których zasady wnoszenia określa art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Gogolina, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której dotyczy uwaga, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2017 r.

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala

Metryczka
 • wytworzono:
  11-04-2017
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  11-04-2017 10:32
  przez: Adrian Lipka
 • zmodyfikowano:
  11-04-2017 10:32
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 671
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×