Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa hal produkcyjno magazynowych przez Chespa Farby Graficzne sp. z o.o.

Gogolin , dnia 13-06-2012

 

WG.VI.6220.12.2012

 

 

       OBWIESZCZENIE

 

        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z  art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie zmiany  decyzji Burmistrza Gogolina
nr WG.VI.6220.10.2011 z dnia 09.06.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hal produkcyjno-magazynowych z zapleczem socjalno – biurowo - laboratoryjnym, portierni, magazynu środków chemicznych, dróg i placów wewnętrznych oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej”.

Lokalizacja przedsięwzięcia: 384, 385 k..m. 2, obręb  Chorula.

z wniosku złożonego w dniu 11.06.2012 przez  Chespa – Farby Graficzne Sp. z o.o.,
ul. Ks. Fr. Duszy 5, 47-303 Krapkowice.

 

    

     Jednocześnie informuje się, iż wnioskodawca w dniu 11.06.2012r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi

i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl  w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .

 

    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

 

   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości  Chorula, Górażdże ).

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-06-2012
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  13-06-2012 14:47
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 2396
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×