Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Gogolina o wszczęciu postepowania w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszacymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie.

Gogolin , dnia 04-07-2012

 

WG.VI.6220.14.2012

 

 

       OBWIESZCZENIE

 

        Burmistrz Gogolina zgodnie z art. 33 ust 1 w związku z  art. 71 ust1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr199, poz.1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną w Gogolinie”,  złożonego przez:  Rudolfa Schnurpfeil pełnomocnika PRO INVEST Sp. z o.o. skwer ks. kard. S. Wyszyńskiego 5/18, 01-015 Warszawa. Lokalizacja : Gogolin
ul. Krapkowicka , gmina Gogolin, powiat krapkowicki, województwo opolskie działki nr 616/6, 616/7, 615/2, 616/4, 619/5, 619/4 obręb 0014 Karłubiec, jednostka ewidencyjna 160501_4,Gogolin – Miasto.

 

     Jednocześnie informuje, iż wnioskodawca w dniu 28.06.2012r. do ww. wniosku załączył „kartę informacyjną przedsięwzięcia” .

     Zapoznanie się z podmiotową dokumentacją oraz ewentualne wnioski i uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskimw Gogolinie w Wydziale Gospodarki  Mieniem Gminnym Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska , 47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 30 lub w formie elektronicznej e-mail: r.delinowski@gogolin.pl  w terminie 21 dni od daty obwieszczenia niniejszego pisma .

 

    Równocześnie informuję, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w wyżej wymienionym postępowaniu. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gogolina.

 

   Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Burmistrz Gogolina, zaś organami właściwymi do wydania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach ul. Ks. Koziołka 30, 47-303 Krapkowice.

 

( niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie BIP- www.gogolin.pl w biuletynie SIOS - www.system.sios.pl oraz na tablicach informacyjnych umieszczonych w miejscowości  Gogolin)

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-07-2012
  przez: Radosław Delinowski
 • opublikowano:
  04-07-2012 09:56
  przez: Radosław Delinowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 3459
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl