Urząd Miejski w Gogolinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Burmistrza - 2017

Lp.

Nr Zarządzenia

Data sporządzenia

W sprawie

1.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.1.2017.pdf

02.01.2017

Upoważnienia dla Pana Krzysztofa Długosza – Zastępcy Burmistrza Gogolina do dokonywania w postepowaniach prowadzonych w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzanych przez Gminę Gogolin czynności zastrzeżonych dla Burmistrza Gogolina.

2.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.2.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. :Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin’.

3.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.3.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego pn.: „Bieżąca konserwacja budynków i lokali  zasobu mieszkalnego Gminy Gogolin na 2017r.”

4.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.4.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Oczyszczanie miasta i gminy Gogolin w 2017 r.”

5.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.5.2017.pdf

02.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg”.

6.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.6.2017.pdf

04.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.:”Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Tarnów Opolski”.

7.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.7.2017.pdf

09.01.2017

Wykonania uchwały nr 1/I/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z o.o. z dnia 05 stycznia 2017r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

8.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.8.2017.pdf

10.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu ochrony zdrowia.

9.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.9.2017.pdf

11.01.2017

Powołania  komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Gogolinie.

10.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.10.2017.pdf

11.01.2017

Wprowadzenia promocyjnych cen i opłat za korzystanie
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
w okresie ferii zimowych.

11.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.11.2017.pdf

11.01.2017

Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

12.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.12.2017.pdf

13.01.2017

Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych otwartych  konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury i ochrony zdrowia w 2017r.

13.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.13.2017.pdf

13.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – zadania z zakresu kultury.

14.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.14.2017.pdf

16.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli
z droga powiatową nr 1831 O.

15.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.15.2017.pdf

17.01.2017

Ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2017 rok.

16.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.16.2017.pdf

27.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.

17.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.17.2017.pdf

27.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”

18.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.18.2017.pdf

27.01.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.

19.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.19.2017.pdf

27.01.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

20.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.20.2017.pdf

30.01.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

21.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.21.2017.pdf

30.01.2017

Dokonania zmian w planie  finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

22.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.22.2017.pdf

30.01.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.

23.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.23.2017.pdf

01.02.2017

Realizacji zadań Obrony Cywilnej w Gminie Gogolin w 2017 roku.

24.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.24.2017.pdf

03.02.2017

Wyznaczenia gminnego koordynatora „Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych”.

25.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.25.2017.pdf

03.02.2017

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie gminy Gogolin w roku 2017.

26.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.26.2017.pdf

07.02.2017

Powołania komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

27.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.27.2017.pdf

09.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

28.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.28.2017.pdf

13.02.2017

Powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert, obejmujących zadania z zakresu ochrony zdrowia na realizację programu zdrowotnego pn.: „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”, „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020” oraz programu „Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży Gminy Gogolin na lata 2015-2020”.

29.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.29.2017.pdf

15.02.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Remont toalet, remont korytarzy, wymiana drzwi w korytarzach, malowanie w Urzędzie – etap I – remont toalet.

30.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.30.2017.pdf

16.02.2017

Ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

31.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.31.2017.pdf

16.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

32.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.32.2017.pdf

16.02.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

33.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.33.2017.pdf

16.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków Gminy Gogolin na 2017 rok.

34.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.34.2017.pdf

17.02.2017

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

35.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.35.2017.pdf

20.02.2017

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2017 roku.

36.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.36.2017.pdf

22.02.2017

Ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół Or.I.0050.50.2017i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gogolin na 2017 rok.

37.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.37.2017.pdf

22.02.2017

Ustalenia wysokości minimalnych cen i opłat (brutto) za pozastatutowe korzystanie  z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i Zespole Szkół na terenie gminy Gogolin.

38.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.38.2017.pdf

22.02.2017

Realizacji przedsięwzięć zarzadzania kryzysowego w gminie Gogolin w 2017 roku.

39.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.39.2017.pdf

24.02.2017

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie
w 2017 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

40.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.40.2017.pdf

27.02.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

41.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.41.2017.pdf

28.02.2017

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego UM w Gogolinie.

 

42.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.42.2017.pdf

02.03.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Cz. Czosnykowskiego w Gogolinie.

43.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.43.2017.pdf

02.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

44.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.44.2017.pdf

03.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin 2016 rok.

45.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.45.2017.pdf

10.03.2017

Ogłoszenia konkursu na „Najciekawszy regionalny stół wielkanocny”.

46.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.46.2017.pdf

10.03.2017

Powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2017 roku zadania publicznego gminy w zakresie edukacji.

47.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.47.2017.pdf

15.03.2017

Zastosowania bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

48.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.48.2017.pdf

20.03.2017

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara”
w Kamionku w roku 2017.

49.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2017.pdf

24.03.2017

Ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania  uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018.

50.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2017.pdf

24.03.2017

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w zakresie edukacji na 2017 rok.

51.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2017.pdf

28.03.2017

Uchylenia Zarządzenia Nr Or.I.0050.37.2017 Burmistrza Gogolina z dnia 22 lutego 2017 r. oraz Zarządzenia Nr Or.I.0050.153.2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych cen i opłat za pozastatutowe korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespole Szkół na terenie gminy Gogolin.

52.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2017.pdf

29.03.2017

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania
i informacji z wykonania budżetu gminy na 2016 rok.

53.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2017.pdf

30.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

54.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2017.pdf

31.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

55.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2017.pdf

31.03.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

56.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2017.pdf

31.03.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

57.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2017.pdf

05.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Tworzenie
i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Gogolin”.

58.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2017.pdf

05.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Tworzenie
i utrzymanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tarnów Opolski”.

59.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2017.pdf

05.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

60.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2017.pdf

05.04.2017

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury.

61.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2017.pdf

05.04.2017

Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r. Gminnej Biblioteki Publicznej.

62.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2017.pdf

10.04.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

63.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2017.pdf

10.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

64.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2017.pdf

10.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

65.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2017.pdf

19.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postepowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont nawierzchni ul. Strzebniów w Gogolinie.

66.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2017.pdf

21.04.2017

Sposobu rozliczania udziału w akcjach ratowniczych
i szkoleniach pożarniczych.

67.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2017.pdf

24.04.2017

Powołania komisji przetargowej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl.”

68.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2017.pdf

26.04.2017

Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2016 r.

69.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2017.pdf

27.04.2017

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2017  rok.

70.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2017.pdf

27.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

71

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2017.pdf

28.04.2017

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2017 rok.

72.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.72.2017.pdf

28.04.2017

Ogłoszenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły.

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2017
  przez: Adrian Lipka
 • opublikowano:
  07-08-2017 11:22
  przez: Adrian Lipka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Gogolinie
  odwiedzin: 497
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Gogolinie
47-320 Gogolin
ul. ul. Krapkowicka 6
NIP: 756-10-25-656 REGON: 000527948

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 40 76 800
fax: +48 77 46 66 247
e-mail: urzad@gogolin.pl
strona www: www.gogolin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×