Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin

BURMISTRZ  GOGOLINA

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

47-320 Gogolin, ul. Krapkowicka 6

 

Ogłasza nabór do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe: ekonomiczne,prawnicze lub specjalistyczne branżowe,
 2. spełnia wymagania określone w art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym* - zmiana z dnia 25.06.2018r.
 3. co najmniej 3 – letni staż zawodowy na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
 4. niepodleganie określonym w przepisach prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń sądowych ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w szczególności w spółkach z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017r. poz. 1577 ze zm.)
 2. doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska w organach spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

3. Kandydaci na stanowisko członka rad nadzorczych, zobowiązani są do przedłożenia następujących dokumentów:

 1. CV wraz z przebiegiem dotychczasowej kariery zawodowej (maksimum 2 strony),
 2. kserokopii uprawnień niezbędnych do zajmowania stanowisk w radach nadzorczych spółek, wskazanych w ust. 1 pkt a) niniejszego ogłoszenia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 3. kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),,
 4. kwestionariusza i oświadczeń stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procedurze tworzenia rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1000),

4. Ponadto osoba wskazana przez Burmistrza Gogolina na członka rady nadzorczej spółki prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, urodzona przez dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem na członka rady nadzorczej, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 40 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a. wyżej wskazanej ustawy.

5. Osoby zainteresowane umieszczeniem swojej kandydatury w rejestrze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia jako wymagania niezbędne, proszone są o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 13 lipca  2018 r. w godzinach pracy Urzędu.

Dokumenty aplikacyjne można przysyłać pocztą jednak o terminie decydować będzie data doręczenia dokumentów do adresata.

6. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin nie przysługuje możliwość odwołania się.

7. Bez rozpoznania pozostawia się zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

8. (Usunięto dnia 15.02.2019 r.)

Informacje uzupełniające:

 1. Kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego tytułu prawnego;
 2. Kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem bądź akcjonariuszem;
 3. Kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z ich obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
 4. Kandydaci, którzy złożyli dokumenty w niniejszym naborze zostaną powiadomieni o wpisie do „Rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin” lub o przyczynach nieumieszczenia w w/w rejestrze.
 5. Kandydaci, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, anie zostali wpisani do rejestru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego z udziałem Gminy Gogolin mogą odebrać złożone dokumenty w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4. Po upływie tego terminu dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Burmistrz Gogolina

  Joachim Wojtala      

 

Załączniki do pobrania:

DOCXZałącznik nr 1 oświadczenie.docx (6,51KB)
DOCZałącznik nr 2 kwestionariusz dla czlonkow do RN.doc (29,00KB)
DOCXZałącznik nr 3 zgoda na przetwarzanie danych osobowych.docx (5,02KB)