Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Gogolinie 2018-2023

Uchwały z VIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.

PDFUchwała Nr VIII_70_2019 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (śp. Augustyn Brüll).pdf (102,53KB)
PDFUchwała Nr VIII_71_2019 w sprawie nadania odznaki honorowej „Zasłużony dla miasta Gogolina” (p. Jerzy Długosz).pdf (101,03KB)
PDFUchwała Nr VIII_72_2019 w sprawie wskazania przez Radę Miejską w Gogolinie członków do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej wynik głosowania do tej Rady.pdf (200,89KB)
PDFUchwała Nr VIII_73_2019 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych w Gminie Gogolin.pdf (200,89KB)
PDFUchwała Nr VIII_74_2019 w sprawie uchylenia uchwał (dot. uchwał w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej).pdf (101,95KB)
PDFUchwała Nr VIII_75_2019 w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Gogolin jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf (218,09KB)
PDFUchwała Nr VIII_76_2019 w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin.pdf (30,81MB)
PDFUchwała Nr VIII_77_2019 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf (127,71KB)
PDFUchwała Nr VIII_78_2019 w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Gogolinie.pdf (214,11KB)
PDFUchwała Nr VIII_79_2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (110,16KB)
PDFUchwała Nr VIII_80_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (111,43KB)

Uchwały z VII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 25 marca 2019 r.

PDFUchwała Nr VII_58_2019 w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie.pdf (105,78KB)
PDFUchwała Nr VII_59_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.pdf (2,45MB)
PDFUchwała Nr VII_60_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula.pdf (2,42MB)
PDFUchwała Nr VII_61_2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia.pdf (1,54MB)
PDFUchwała Nr VII_62_2019 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie.pdf (213,01KB)
PDFUchwała Nr VII_63_2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.pdf (106,16KB)
PDFUchwała Nr VII_64_2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.pdf (106,53KB)
PDFUchwała Nr VII_65_2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina G.pdf (109,24KB)
PDFUchwała Nr VII_66_2019 w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin.pdf (541,36KB)
PDFUchwała Nr VII_67_2019 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.pdf (106,77KB)
PDFUchwała Nr VII_68_2019 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (3,49MB)
PDFUchwała Nr VII_69_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (321,93KB)

Uchwały z VI Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 14 marca 2019 r.

PDFUchwała Nr VI_57_2019 w sprawie zawarcia z Gminą Gogolin porozumienia międzygminnego dotyczącego wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego dot. budowy mostu południowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi (...).pdf (105,48KB)

Uchwały z V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 13 lutego 2019 r.

PDFUchwała Nr V_56_2019 w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej.pdf (599,18KB)
PDFUchwała Nr V_55_2019 w sprawie zmiany uchwały.pdf (102,19KB)
PDFUchwała Nr V_54_2019 o zmianie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.pdf (173,44KB)
PDFUchwała Nr V_53_2019 w sprawie poboru podatku, rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa.pdf (112,68KB)
PDFUchwała Nr V_52_2019 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie.pdf (106,18KB)
 

Uchwały z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 stycznia 2019 r.

PDFUchwała Nr IV_50_2019 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok.pdf (110,56KB)
PDFUchwała Nr IV_49_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (104,08KB)
PDFUchwała Nr IV_48_2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (105,13KB)
PDFUchwała Nr IV_47_2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,64KB)
PDFUchwała Nr IV_46_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (101,69KB)
PDFUchwała Nr IV_45_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (100,88KB)
PDFUchwała Nr IV_44_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (100,18KB)
PDFUchwała Nr IV_43_2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.pdf (100,47KB)
PDFUchwała Nr IV_42_2019 w sprawie nadania nazwy ulicy („Józefa Cebuli”).pdf (375,40KB)
PDFUchwała Nr IV_41_2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2019.pdf (205,94KB)

Uchwały z III Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2018 r.

PDFUchwała Nr III_40_2018 w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (135,23KB)
PDFUchwała Nr III_39_2018 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,09MB)
PDFUchwała Nr III_38_2018 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic.pdf (105,35KB)
PDFUchwała Nr III_37_2018 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (105,16KB)
PDFUchwała Nr III_36_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,73KB)
PDFUchwała Nr III_35_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,64KB)
PDFUchwała Nr III_34_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,50KB)
PDFUchwała Nr III_33_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (102,17KB)
PDFUchwała Nr III_32_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,53KB)
PDFUchwała Nr III_31_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (101,91KB)
PDFUchwała Nr III_30_2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.pdf (100,39KB)
PDFUchwała Nr III_29_2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej (...).pdf (107,93KB)
PDFUchwała Nr III_28_2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie.pdf (104,05KB)
PDFUchwała Nr III_27_2018 w sprawie ustanowienia pomnikiem przyrody dębu szypułkowego (...).pdf (118,66KB)
PDFUchwała Nr III_26_2018 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gm. Gogolin dotacji celowej (...).pdf (383,77KB)
PDFUchwała Nr III_25_2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy (...).pdf (108,74KB)
PDFUchwała Nr III_24_2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania (...).pdf (105,36KB)
PDFUchwała Nr III_23_2018 w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (...).pdf (528,59KB)
PDFUchwała Nr III_22_2018 w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (...).pdf (475,07KB)
PDFUchwała Nr III_21_2018 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narokomanii (...).pdf (466,37KB)
PDFUchwała Nr III_20_2018 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej (...).pdf (103,11KB)
PDFUchwała Nr III_19_2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2019 rok.pdf (1,10MB)

Uchwały z II Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2018 r.

PDFUchwała Nr II_18_2018 ws. zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (111,95KB)
PDFUchwała Nr II_17_2018 zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (104,71KB)
PDFUchwała Nr II_16_2018 ws ustalenia wysokości diet dla radnych RM w Gogolinie.pdf (108,95KB)
PDFUchwała Nr II_15_2018 ws. ustalenia wynagrodzenie dla Burmistrza Gogolina.pdf (102,24KB)
PDFUchwała Nr II_14_2018 ws. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.pdf (703,79KB)
PDFUchwała Nr II_13_2018 ws. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.pdf (110,25KB)
PDFUchwała Nr II_12_2018 ws dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia.pdf (104,21KB)
PDFUchwała Nr II_11_2018 ws zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości (...).pdf (106,97KB)
PDFUchwała Nr II_10_2018 ws. określenia wzóru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi (...).pdf (218,53KB)
PDFUchwała Nr II_9_2018 ws udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.pdf (106,72KB)
PDFUchwała Nr II_8_2018 ws. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski.pdf (522,06KB)
PDFUchwała Nr II_7_2018 ws. rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.pdf (218,64KB)
PDFUchwała Nr II_6_2018 ws.woli zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych (...).pdf (129,01KB)
PDFUchwała Nr II_5_2018 o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze (...).pdf (105,94KB)
PDFUchwała Nr II_4_2018 ws. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.pdf (104,25KB)

Uchwały z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r.

PDFUchwała Nr I_3_2018 w sprawie powoładnia i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (199,21KB)
PDFUchwała Nr I_2_2018 w sprawie wybory Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (99,87KB)
PDFUchwała Nr I_1_2018 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie.pdf (98,00KB)