Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie Burmistrza Gogolina o przystąpieniu do sporządzenia i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

                                               Gogolin, 18.12.2012r.

Ogłoszenie

Burmistrza Gogolina

  1. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gogolin oraz części miejscowości Dąbrówka,
  2. o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin, miejscowości Chorula, miejscowości Zakrzów i Dąbrówka oraz miejscowości Obrowiec,
  3. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwał:

  1. Nr XXII/232/2012 z dnia 2 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Gogolin oraz części wsi Dąbrówka;
  2. Nr XXIII/245/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin;
  3. Nr XXIII/244/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula;
  4. Nr XXIII/243/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Obrowiec;
  5. Nr XXIII/246/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka;
  6. Nr XXV/268/2012 z dnia 5 grudnia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych opracowań. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie   do dnia 11 stycznia 2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227), że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały Nr XXII/232/2012, Nr XXIII/245/2012, Nr XXIII/244/2012, Nr XXIII/243/2012, Nr XXIII/246/2012, XXV/268/2012 Rady miejskiej w Gogolinie.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektów planów na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i  terminie jak pozostałe wnioski do planów.                                         

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala