Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

WYBÓR ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2020-2023 W GMINIE GOGOLIN

 

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Gogolinie  z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023:
- Do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich – 2 ławników.

Ustawa  z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.52) stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)   posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 Ławnikami nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.      

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku. Z uwagi na fakt, iż dzień ten przypada na dzień wolny od pracy, a w ustawie Prawo ustroju sądów powszechnych wskazano konkretną datę dzienną („do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji”), a także z uwagi na fakt, iż Urząd Miejski w Gogolinie jest czynny w dni robocze od poniedziałku-piątku możliwość składania zgłoszeń w tutejszym Urzędzie upływa 28 czerwca 2019 r. -o godz. 14.30.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Gogolinie po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011, Nr. 121, poz. 693). Do wyżej wymienionej karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty,  które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 357 ze zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata ma ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny, PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

OPŁATY:
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników, proponowane wzory oświadczeń i proponowany wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika o których mowa w art. 162 § 2 pkt.2,3 i §4 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019, poz. 52 ze zm.), można odbierać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (pok. 10), po czym wypełnione wraz z kompletem załączników składać w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w pok. 10 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie tj. poniedziałek: 7.30- 16.30, wtorek-czwartek: 7.30-15.30, piątek: 7.30-14.30. Dokumenty można składać do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 14.30.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników i wyżej wymienione proponowane wzory dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie– www.bip.gogolin.pl

Karta zgłoszeń kandydatów na ławników jest również umieszczona na stronie podmiotowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Informacji związanych z wyborem ławników udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Gogolinie -Weronika Biela  - tel. 77 40 76 809.  

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2019 roku.

POUCZENIE:
Kartę zgłoszenia wraz z załącznikami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika powinien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania dokumentów w terminie wyżej wskazanym dokumentacja zostanie zniszczona w terminie 30 dni.

Dokumenty do pobrania:
- RODO –klauzula informacyjna 
- karta zgłoszenia kandydata na ławnika;
- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub przestępstwo skarbowe;
- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.

PDFRODO-klauzula informacyjna.pdf (561,95KB)
PDFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.pdf (338,22KB)
RTFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika.rtf (100,85KB)
DOCOświadczenie kandydata, że nie jest i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.doc (22,50KB)
DOCOświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.doc (22,50KB)
DOCXlista osób zgłaszających kandydata na ławnika.docx (24,52KB)