Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół I Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów

Protokół Nr I/2019

z Posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie z dnia 26.06.2019 r.

które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (Sala Posiedzeń)

w godz. 10.00-12:15

 

W Posiedzeniu brali udział członkowie GRS (Zał. Nr 1 do Protokołu, lista obecności):

 1. Broj Krystyna
 2. Fesser Renata
 3. Gabor Wiktor
 4. Halski Andrzej
 5. Hońka Ginter
 6. Kuchnia Anna
 7. Mnich Maria
 8. Nadbrzeżny Jan
 9. Nowak Elżbieta
 10. Reinert Józef
 11. Sapok Maria
 12. Szatka Maria
 13. Wandrowski Dariusz
 14. Wiora Marta

 

Ponadto w Posiedzeniu brali udział zaproszeni goście:

 1. Joachim Wojtala – Burmistrz Gogolina;
 2. Czok Piotr – Przewodniczacy Rady Miejskiej w Gogolinie;
 3. Bogusław Leśkiewicz – Sekretarz Gminy;
 4. Beata Worotniak – zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej;
 5. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury;
 6. Barbara Dołowicz – dyrektor Domu Spokojnej Starości w Kamionku
 7. Ewa Wiora – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie;
 8. Iwona Cimek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie;
 9. Iwona Skowronek – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej;
 10. Robert Smiatek – Naczelnik Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz;
 11. Patrycja Bugno- zastępca Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego UM w Gogolinie;
 12. Lindhorst Katarzyna – Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 13. Monika Buk –  Inspektor Wydziału Spraw Administracyjnych.

 

Pierwsze posiedzenie rozpoczął Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala witając prawie pełny skład nowo wybranej Rady. Przedstawił obecnych na posiedzeniu: Sekretarza Gminy, kierowników jednostek oraz naczelników wydziałów Urzędu Miejskiego, którzy są do dyspozycji nowo powołanej Rady Seniorów, aby wspólnie rozwiązywać problemy dotyczące polityki senioralnej.

 

Ad. 1

Burmistrz Gogolina, zgodnie ze Statutem Gminnej Rady Seniorów, przekazał głos najstarszemu członkowi Gminnej Rady Seniorów II Kadencji – p. Krystynie Broj, która poprowadziła posiedzenie do momentu wyboru przewodniczącego.

 

Pani Krystyna Broj przywitała wszystkich nowo wybranych członków Gminnej Rady Seniorów II kadencji na lata 2019-2023, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gogolinie Pana Piotra Czoka, Burmistrza Gogolina, Sekretarza Gminy, kierowników jednostek oraz gości przybyłych na inauguracyjne posiedzenie.

Stwierdziła,  iż na statutowy skład 15 członków Rady Seniorów na sali obecnych jest 14 członków, w związku z czym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

 

Ad. 2.

Poddała pod głosowanie przyjęcie zaproponowanego porządku obrad, który Gminna Rada Seniorów otrzymała w zawiadomieniach o Posiedzeniu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie – 14 glosami „za”.

 

Ad.3.  

Kolejnym krokiem był podjęcie wybór Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.

Pani Broj poinformowała, iż zgodnie z §10 ust.3 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie, Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego większością głosów w obecności co najmniej połowy składu rady, w głosowaniu jawnym. Dodała, iż na wniosek co najmniej dwóch przedstawicieli Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie, wybory o których mowa w pkt. 1 można przeprowadzić w sposób tajny.

Poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów
w Gogolinie.

Pan Jan Reinert zgłosił na Przewodniczącego GRS pana Jana Nadbrzeżnego, który pełnił funkcję Przewodniczącego GRS I kadencji.

Pani Krystyna Broj zapytała czy pan Jan Nadbrzeżny wyraża zgodę na kandydowanie.

Pan Nadbrzeżny potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie.

Przewodnicząca Posiedzenia zapytała czy są inne kandydatury.

Brak kandydatur.

Wobec powyższego przegłosowano (14 głosami „za”) zamknięcie listy kandydatów na Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie.

Poprzez głosowanie jawne pan Jan Nadbrzezny został wybrany jako Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów na II kandencję - 13 glosami „za” (1 głos „wstrzymujący się” pana Nadbrzeżnego).

Wobec przedstawionego wyniku głosowania stwierdzono, iż Gminna Rada Seniorów
w Gogolinie podjęła uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Odczytano podjętą uchwałę nr I/1/2019 Gminnej Rady Seniorów z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów.

Pani Krystyna Broj pogratulowała wyboru i poprosiła nowo wybranego Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie o przejęcie prowadzenia obrad.

Burmistrz Gogolina oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali panu Janowi Nadbrzeżnemu wyboru na Przewodniczącego GRS oraz przekazali symboliczny bukiet kwiatów.

Pan Jan Nadbrzeżny podziękował za okazane zaufanie, dziękując także pani Krystynie Broj za prowadzenie obrad i przeszedł do kolejnego punktu obrad jakim jest wybór Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie II kadencji na lata 2019-2023.

Zaproponował, aby  przy wyborze Wiceprzewodniczącego Rady obowiązywał taki sam tryb
i zasady jak podczas wyboru Przewodniczącego.

Poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Gminnej  Rady Seniorów w Gogolinie.

Pan Jan Nadbrzeżny zgłosił panią Martę Wiora, pełniącą funkcję Wiceprzewodniczącej
I kadencji GRS. Pani Marta wyraziła zgodę na kandydowanie.

Ze względu na brak zgłoszenia innych kandydatów zamknięto listę kandydatów na wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów – 14 glosami „za”.

Przeprowadzono głosowanie podczas którego pani Marta Wiora została wybrana na funkcję wiceprzewodniczącej Gminnej Rady Seniorów II kadencji – 13 g głosami „za” (1 glos „wstrzymujący się” – p. Marta Wiora).

Wobec przedstawionych wyników głosowania na Wiceprzewodniczącego Gminnej  Rady Seniorów w Gogolinie odczytano uchwałę nr I/2/2019 Gminnej Rady Seniorów II kadencji w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów.

Przewodniczący GRS pogratulował pani Marcie Wiora wyboru na stanowisko wiceprzewo-dniczącego.

Burmistrz Gogolina oraz Przewodniczący Rady Miejskiej pogratulowali pani Marcie Wiora wyboru na Wiceprzewodniczącą GRS oraz przekazali symboliczny bukiet kwiatów.

 

Ad.4.

Pan Jan Nadbrzeżny, przewodniczący GRS, podjął w wolnych wnioskach temat, dotyczący dyżurów w ramach Gminnego Punktu Doradztwa dla Seniorów. Poinformował nowo wybranych członków Rady, iż formuła dyżurów została przyjęta uchwałą Gminnej Rady Seniorów nr II/3/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. Początkowo dyżury odbywały się tylko w Ośrodku Pomocy Społecznej, następnie zostały poszerzone o dyżury w sołectwach gminy Gogolin w każdy pierwszy wtorek miesiąca. Dyżury mają na celu umożliwienie Seniorom gminy zgłaszanie swoich problemów, uwag, spostrzeżeń.

Ustalono, iż dotychczasowa formuła dyżurów zostanie zachowana także w następnym kwartale i tak ustalono harmonogram dyżurów na III kwartał 2019 r. w godzinach 10.00 – 12.00:

 • Chorula (CAW Chorula) – 02.07.2019 r., wyjątkowo w godz. 16.00- 18.00 – p. Józef Reinert;
 • Kamionek (DSS Św. Barbara) -02.07.2019  r. – p. Renata Fesser,
 • Malnia (świetlica środowiskowa) – 02.07.2019 r. – p. Wiktor Gabor,
 • Górażdże (świetlica młodzieżowa) – 02.07.2019 r. – p. Elżbieta Nowak,
 • Kamień Śląski (świetlica młodzieżowa) – 02.07.2019 r. – p. Krystyna Broj,
 • Obrowiec (salka DFK) – 02.07.2019 r. – p. Marta Wiora,
 • Zakrzów i Dąbrówka (świetlica młodzieżowa w Zakrzowie) – 02.07.2019 r.-
  p. Jan Nadbrzeżny,
 • Odrowąż (CAW Odrowąż) – 02.07.2019 r. – p. Ginter Hońka,
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 02.07.2019 r. – p. Kuchnia Anna,
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 06.08.2019 r. – p. Jan Nadbrzeżny,
 • Gogolin (OPS w Gogolinie pokój nr 7) – 03.09.2019 r. – p. Maria Sapok.

Przewodniczący GRS dodał, iż harmonogram dyżurów przekazywany jest do publicznej wiadomości (na stronie internetowej www.gogolin.pl, w gablotach na terenie Urzędu Miejskiego).

Następnie Przewodniczący GRS zaproponował, zorganizowanie roboczego spotkania, poświęconego programowi działania Rady na kolejne lata. Ustalono, iż takie spotkanie odbędzie się 4 lipca 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 17:00 w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

O głos poprosił Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Pogratulował raz jeszcze nowo wybranym członkom Gminnej Rady Seniorów. Zauważył, iż w skład Rady wchodzą osoby o różnym doświadczeniu życiowym i zawodowym. Zaproponował, aby powstały podzespoły Rady w takich zakresach jak; zdrowie i polityka społeczna, rekreacja i turystyka, bezpieczeństwo. Burmistrz zaprosił także na Koncert Galowy XXI Opolskiego Święta Pieśni Ludowej - Gogolin 2019, który odbędzie się na hali sportowej w Gogolinie w najbliższą niedzielę (tj. 30 czerwca br.). Poinformował także iż w sierpniu br. zaplanowano spotkanie w ramach Senioriady. 8 września br. natomiast odbędą się Dożynki Gminne Żniowniok 2019, tym razem w Sołectwie Kamień Śląski. W ramach Gminnego Święta Plonów ogłoszony został konkurs na najciekawszą artystyczną prezentację "Rowerem w dożynkowym korowodzie". Dopuszcza się zarówno prezentację wykorzystującą rowery, ale również prezentację w formie grupy osób tworzących artystyczną aranżację, nawiązującą do tematyki konkursu oraz prace plastyczne, wykonane różnymi technikami lub kompozycje roślinno – kwiatowe.

Burmistrz Gogolina przekazał głos panu Robertowi Smiatek, Naczelnikowi Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz, który przedstawił projekty senioralne, realizowane wspólnie z partnerem czeskim – miastem Jablunkov. Z kolei pani Patrycja Bugno, zastępca naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego poinformowała o projekcie senioralnym realizowanym we współpracy z gminami: Gniewino, Cekcyn, Dzierżoniów pt. „Sprawny, aktywny, potrzebny – aktywizacja seniorów z gmin wiejskich na rzecz walki z wykluczeniem społecznym”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu grupa seniorów z poszczególnym gmin spotka się w Gogolinie, aby wymienić się swymi doświadczeniami oraz realizowanymi projektami.

Następnie Przewodniczący GRS pan Jan Nadbrzezny udzielił głosu panu Piotrowi Czok, przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie, który życzył zaangażowania, powodzenia oraz zdrowia dla nowo wybranego składu Rady Seniorów. Dodał, iż ufa, że  współpraca z Radą Miejską będzie przebiegała równie pomyślnie jak dotychczas.

 

W związku z wyczerpaniem tematów porządku obrad Przewodniczący zakończył
I Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów II kadencji w Gogolinie, składając podziękowania przybyłym członkom i zaproszonym gościom.

                                Przewodniczący
                                Gminnej Rady Seniorów Gogolinie
                                Jan Nadbrzeżny

 

Protokołowała
Monika Buk        

 

                                                                              

Zał. Nr 1- lista obecności członków Gminnej Rady Seniorów i zaproszonych gości na Posiedzenie.

 

Załączniki:

PDFProtokół nr 1_2019 Gminnej Rady Seniorów II kadencji.pdf (452,96KB)