Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr Or.I.0050.199.2019

Burmistrza Gogolina

z dnia 27.12.2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej

Na podstawie art. 33, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) i art. 15, ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) oraz § 2 Uchwały nr XVII/149/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z 24 października 2019 r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 28 listopada 2019 r. na realizację zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej, zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Planowania Strategicznego i Analiz Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.199.2019 Burmistrza Gogolina z dnia 27.12.2019 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku
zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 19 grudnia 2019 r. wpłynęło 12 ofert. W dniu 20 grudnia 2019 r., Komisja konkursowa, powołana przez Burmistrza Gogolina, dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert. Wszystkie złożone oferty były zgodne z wymogami ogłoszenia o konkursie i podlegały ocenie merytorycznej. Burmistrz po rozpatrzeniu ofert zaopiniowanych przez Społeczną Radę Sportu w gogolinie zarekomendował do dofinansowania 11 ofert.

Suma przyznanego dofinansowania wynosi: 480 000,00 zł. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Nazwy oferentów, nazwy realizowanych zadań i przyznane kwoty dotacji przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł realizowanego zadania

Przyznana kwota dotacji (zł)

1

Zapaśniczy Klub Sportowy  w Gogolinie

Zapasy-Gogolin-2020.

64 000,00 zł

2

Klub Sportowy Górażdże

Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku wiejskim,
organizacja i udział w zawodach sportowych i rekreacyjnych
na terenie kraju w ramach klubu sportowego KS Górażdże.

35 000,00 zł

3

Ludowy Klub Sportowy Obrowiec

Szkolenie drużyn piłkarskich – grupy seniorów i dzieci z środowisk
piłkarskich.

35 000,00 zł

4

Towarzystwo Społeczno – Kulturalne
Niemców na Śląsku Opolskim

Prowadzenie szkolenia sportowego w środowisku wiejskim i miejskim
oraz organizacja i udział w zawodach T.S.K.N.

Skat sportowy – Gminna Liga Skata Sportowego Gogolin 2020.

7 000,00 zł

5

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące
prowadzenie szkolenia i uczestnictwo w zawodach dzieci
z terenu Gminy Gogolin,
Akademia piłkarska.

94 000,00 zł

6

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Szkolenie i udział w zawodach – sekcja pływacka.

30 000,00 zł

7

Miejski Klub Sportowy w Gogolinie

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, obejmujące
prowadzenie szkolenia i uczestnictwo w zawodach dla osób
z terenu Gminy Gogolin,
Piłka nożna męska.

164 000,00 zł

8

Stowarzyszenie Fair Play

XIV edycja Ligii Futsalu TK.

4 000,00 zł

9

Uczniowski Klub Sportowy w Gogolinie

Prowadzenie szkolenia sportowego i uczestnictwo w zawodach.

0,00 zł

10

Klub Karate - Do Enso

Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez udział w zawodach
i zajęciach rekreacyjno-sportowych.

25 000,00 zł

11

Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne „Kamyki”

Szkolenie grupy juniorów z Kamienia Śląskiego i Kamionka w piłce
nożnej do końca sezonu 2019/2020.

Szkolenie grupy juniorów z Kamienia Śląskiego i Kamionka w piłce
nożnej w sezonie 2020/2021.

Organizacja III biegu św. Jacka w Kamieniu Śląskim.

12 000,00 zł

12

Klub Sportowy PV Volley Krapkowice

Piłka siatkowa w Gminie Gogolin – od pasji do przyjaźni.

10 000,00 zł

   

SUMA:

480 000,00 zł 

 

PDFWyniki otwartego konkursu ofert_sport 2020.pdf (262,70KB)