Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY GOGOLIN

PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji.pdf (863,54KB)

Obwieszczenie
Burmistrza Gogolina
z dnia 11 lutego 2020r.

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Gogolina Nr Or I.0050.I.24.2020 z dnia 10 lutego 2020r. w sprawie ustalenia harmonogramu konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Gogolin w formie zebrań mieszkańców oraz § 3 Uchwały Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji  społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin i Uchwały Nr XXIX/259/2019 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin (Dz.Urz. Woj. Opol. z 2017r. poz.342)

informuję, że Sołectwach i Dzielnicach będą odbywały się konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Gogolin w formie zebrań mieszkańców, które odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

Nazwa Sołectwa/Dzielnicy,
w których przeprowadza się konsultacje

Data konsultacji

Godziny konsultacji

Miejsce

Sołectwo Chorula

27.02.2020r.

17.00-18.00

Centrum Aktywacji Wiejskiej w Choruli (ul. Opolska 66  w Choruli)

Sołectwo Dąbrówka

24.02.2020r.

17.00-18.00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie- Filia w Zakrzowie (ul. Mickiewicza 3 w Zakrzowie)

Sołectwo Górażdże

04.03.2020r.

17.00-18.00

Świetlica Młodzieżowa w Górażdżach (ul. Wiejska 4 w Górażdżach)

Sołectwo Kamień Śląski

02.03.2020r.

16.00-17.00

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu Śląskim (Plac Myśliwca 5 w Kamieniu Śl.)

Sołectwo Malnia

03.03.2020r.

16-00-17.00

Świetlica Młodzieżowa z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Malni (ul. Podgórna 3 w Malni)

Sołectwo Kamionek

11.03.2020r.

16.00-17.00

Sołtysówka w Kamionku (ul. Podgórna 3 w Kamionku)

Sołectwo Obrowiec

05.03.2020r.

16.00-17.00

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu (ul. Łąkowa 1 w Obrowcu )

Sołectwo Odrowąż

09.03.2020r.

16.00-17.00

Centrum Aktywacji Wiejskiej w Odrowążu (ul. Wiejska 58 w Odrowążu)

Sołectwo Zakrzów

24.02.2020r.

16.00-17.00

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Brzechwy w Gogolinie- Filia w Zakrzowie (ul. Mickiewicza 3 w Zakrzowie)

Dzielnica Gogolin-Strzebniów

10.03.2020r.

16.00-17.00

Świetlica Młodzieżowa (ul. Plebiscytowa 1 w Gogolinie)

Dzielnica Gogolin-Karłubiec

19.02.2020r.

16.00-17.00

Przybudówka przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Gogolinie (ul. Krapkowicka 141 w Gogolinie)

Harmonogram i projekty Statutów zostały wywieszone na tablicach ogłoszeń w Sołectwach i Dzielnicach a także są dostępne na stronie internetowej pod adresem: gogolin.pl i bip.gogolin.pl.

Burmistrz Gogolina

/-/ Joachim Wojtala

PDFObwieszczenie Burmistrza Gogolina.pdf (377,65KB)
PDFZarządzenie Burmistrza Gogolina.pdf (421,97KB)

Zgodnie z uchwałą Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin będą prowadzone w dwóch etapach w następujących formach:

1) wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag i opinii do projektów uchwał dotyczących statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin za pomocą formularza zgłaszania uwag, wniosków i opinii (Etap 1 ). Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały, a także projekty uchwał dotyczące statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin będą ogłoszone na stronach internetowych Urzędu: gogolin.pl oraz bip.gogolin.pl. i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

2) zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy, które będą odbywać się zgodnie z harmonogramem konsultacji, ustalonym szczegółowo przez Burmistrza Gogolina z zastrzeżeniem § 3 ust.1 (Etap2). Mieszkańcy na zebraniach wyrażają stanowisko w głosowaniu jawnym.

 

Konsultacje w formie wyłożenia do publicznego wglądu i przyjmowania uwag do projektów uchwał dotyczących statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin za pomocą formularza zgłaszania uwag, wniosków i opinii o którym mowa w § 1 pkt. 1 będą trwały od 3 lutego 2020r. do17 lutego 2020r.

Wypełniony formularz może być złożony:

1) w wersji papierowej listownie na adres Urzędu (Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6,

47-320 Gogolin) lub osobiście (Urząd Miejski w Gogolinie, I piętro pokój nr 12),

2) w wersji elektronicznej (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym)

na adres: urzad@gogolin.pl.

3. Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo i po dniu 17 lutego 2020r. po godz. 16.30.

DOCXFormularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii.docx (18,39KB)
PDFFormularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii.pdf (371,11KB)
 

Konsultacje w formie zebrań mieszkańców w poszczególnych jednostkach pomocniczych gminy będą odbywać w terminie od 18.02.2020r. do 11.03.2020r.

Harmonogram konsultacji ustalony przez Burmistrza Gogolina wraz z projektami uchwał będzie ogłoszony na stronach internetowych Urzędu: gogolin.pl oraz bip.gogolin.pl., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie i na tablicach ogłoszeń w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gminy Gogolin.

Konsultacje w formie zebrań z mieszkańcami będą odbywać się zgodnie z § 8 uchwały Nr XXIX/259/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia
26 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Gogolin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 342).

Konsultowane projekty uchwał dotyczące statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin:

PDFStatut Dzielnicy Gogolin-Karłubiec.pdf (686,73KB)
PDFStatut Dzielnicy Gogolin-Strzebniów.pdf (576,77KB)
PDFStatut Sołectwa Chorula.pdf (631,37KB)
PDFStatut Sołectwa Dąbrówka.pdf (410,94KB)
PDFStatut Sołectwa Górażdże.pdf (453,87KB)
PDFStatut Sołectwa Kamień Śląski.pdf (593,47KB)
PDFStatut Sołectwa Kamionek.pdf (491,57KB)
PDFStatut Sołectwa Malnia.pdf (580,09KB)
PDFStatut Sołectwa Obrowiec.pdf (486,69KB)
PDFStatut Sołectwa Odrowąż.pdf (447,75KB)
PDFStatut Sołectwa Zakrzów.pdf (598,69KB)
 

PDFUchwała Nr XX_191_2020 w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Gogolin.pdf (207,39KB)