Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

BURMISTRZ GOGOLINA

OGŁASZA

1. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 936/6 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0183 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00023921/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 12 500,00 zł.*   Wadium – 1 250,00 zł.    

 

2. Przetarg ustny ograniczony (dla właścicieli działek sąsiednich ze względu na brak dojazdu) na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 249/7 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0455 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00045722/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 25 000,00 zł.*   Wadium – 2 500,00 zł.  

 

3. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Choruli, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 107/62 z mapy 2 obrębu Chorula o pow. 0,3359 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00056839/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową.

Cena wywoławcza nieruchomości – 48 000,00 zł.*   Wadium – 4 800,00 zł.  

 

4. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 656/37  z mapy 11 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0114 ha ujawnionej w księdze wieczystej - KW OP1S/00067689/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i kanalizacji.

Cena wywoławcza nieruchomości – 4 600,00 zł.*   Wadium – 460,00 zł.  

 

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 294/86  z mapy 4 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,1728 ha ujawnionej w księdze wieczystej - KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod tereny zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zieleni.

Cena wywoławcza nieruchomości – 26 500,00 zł.*   Wadium – 2 650,00 zł.  

 

6. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gogolinie  przy ul Spacerowej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka  Nr 287/6 z mapy 3 obrębu Gogolin 1 o pow. 0,0259 ha, ujawnionej w księdze wieczystej KW OP1S/00050846/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich.

Nieruchomość jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Gogolin i jest wolna od wszelkiego rodzaju obciążeń i zobowiązań. Działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Cena wywoławcza nieruchomości – 9 500,00 zł.*   Wadium – 950,00 zł.   

 

*Sprzedaż następuje za cenę osiągniętą w przetargu powiększoną o podatek VAT w wysokości 23%. 

Przetargi odbędą się w dniu 6 maja 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ul. Krapkowicka 6 (sala posiedzeń).

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości lub inne dokumenty potwierdzające zdolność do dokonywania czynności prawnych oraz potwierdzenie wpłacenia wadium.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oferent zobowiązany jest wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Gogolinie w BS Gogolin Nr 81 8883 0005 2001 0000 2381 0001 w terminie do dnia  30 kwietnia 2020 r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada  w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia. Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej kwoty osiągniętej w przetargu przed zawarciem umowy notarialnej.

W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Gogolina może odwołać przetarg.  

 

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie, oraz opublikowane na stronach internetowych www.gogolin.pl, w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej – BIP i w Nowinach Krapkowickich.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Planowania i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój 29, tel. 077 4076829.

                                                                                         

 

                                                                                                               Burmistrz Gogolina

                                                                                                                  Joachim Wojtala

 

PDFOgłoszenie o przetargu -06.05.2020r. (skan z odręcznym podpisem).pdf (564,13KB)