Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowóz uczniów

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Podstawą zorganizowania przez gminę bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, realizującym wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) niepełnosprawnym dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat, objętym wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek szkolny w najbliższej szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) uczniom niepełnosprawnym realizującym obowiązek nauki w najbliższej szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Dowóz dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin, do szkół i placówek oświatowych możliwy jest przede wszystkim w formie dowozu zbiorowego – zorganizowanego przez gminę, a w uzasadnionych przypadkach w formie dowozu indywidualnego, realizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych).

 

Jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna do szkoły, przedszkola lub ośrodka. W takim przypadku zwrot kosztów przejazdu odbywa się na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Gogolina i rodzicem (prawnym opiekunem ucznia).

 

Aby otrzymać świadczenie bezpłatnego transportu lub zwrot kosztów dowozu zorganizowanego przez rodziców (opiekunów prawnych), należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie wniosek wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia ucznia do dowozu. Wzory wniosków są dostępne poniżej.

 

Dowóz zbiorowy

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka
  2.  aktualne zaświadczenie ze szkoły,
  3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).

Zasady organizowania dowozu zbiorowego:

1. Dowóz organizowany jest z miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego lub innego ustalonego miejsca do szkoły lub ośrodka wskazanego we wniosku.

2. Powrót ucznia do domu organizowany jest po zakończeniu zajęć.

 

Dowóz indywidualny

Rodzice korzystający z tej formy dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:

  1. wniosek o zawarcie umowy na zwrot kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej przez rodzica/opiekuna prawnego
  2. aktualne zaświadczenie ze szkoły,
  3. aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  4. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka (jeśli dotyczy).

 

Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a Burmistrzem Gogolina. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września, dokumenty oraz wnioski dotyczące dowozu zorganizowanego przez gminę powinny zostać złożone do końca lipca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin; w Biurze Podawczym; w godzinach pracy urzędu. W przypadku złożenia dokumentów w innym terminie realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.

  1. Wzór wniosku o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka. 

            DOCXwzór wniosku o organizację przez gminę bezpłatnego dowozu ucznia niepełnosprawnego.docx (29,37KB)
 

  1. Wzór wniosku o zawarcie umowy na zwrot kosztów za dowóz ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej przez rodzica/opiekuna prawnego.

           DOCXwzór wniosku o zawarcie umowy.docx (28,37KB)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 6,

47-320 Gogolin; Biuro Podawcze (parter); w godzinach pracy urzędu.
 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Sprawę prowadzi Wydział Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Gogolinie,

pok. nr 9, tel. 77 40 76 815

 

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU:

Nie dotyczy.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.