Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązek nauki

KONTROLA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU NAUKI

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. W myśl art. 40 ust. 1 pkt 2 przytoczonej ustawy na rodzicach ciąży obowiązek zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne. Niespełnianie obowiązku nauki przez ucznia podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza to, że na rodzica, opiekuna prawnego ucznia może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim obowiązku.

Zgodnie art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe gmina jest zobowiązana do sprawowania kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy.

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Wobec powyższego Burmistrz Gogolina zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gogolin, którzy ukończyli szkołę podstawową,  o przekazywanie informacji o zmianach dot. realizacji obowiązku nauki przez dziecko (zmiana szkoły, placówki oświatowej).

Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie rodzica o miejscu spełniania obowiązku nauki przez dziecko należy złożyć w Wydziale Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pokój nr 9 lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Gogolinie albo wysłać pocztą na adres urzędu.

Podstawa prawna: ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn.zm.).

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie pod numerem tel. 77 40 76 815.

DOCXoswiadczenie-o-realizacji-obowiazku-nauki.docx (27,72KB)