Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GOGOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA GOGOLINA

o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów
i Dąbrówka, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i Dąbrówka

 

Burmistrz Gogolina, stosownie do art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Gogolinie uchwał:

 1. Nr XXII/223/2020 z 31 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka;
 2.  Nr XXII/224/2020 z 31 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zakrzów i Dąbrówka;
 3. Nr XXII/222/2020 z 31 marca 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, w godzinach urzędowania - w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie informuję, stosownie art. 21 ust. 2 pkt. 2 i art. 39 ust. 1 pkt. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.),
że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały Uchwały  Rady Miejskiej w Gogolinie Nr XXII/222/2020, XXII/223/2020, XXII/224/2020
z dnia 31 marca 2020 r.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny odziaływania projektów planów
na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu
i terminie, jak pozostałe wnioski do planów.

Niniejsze obwieszczenie ukazało się w dniu 19.05.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie,
na tablicy ogłoszeń w Zakrzowie, Dąbrówce i Gogolinie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Gogolinie oraz w Nowinach Krapkowickich.

                                                                                                                      

 

                                                                                                                                        Burmistrz Gogolina                                                                                                                                                                                                  Joachim Wojtala          

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gogolina z siedzibą w Urzędzie Miejskim
  w Gogolinie przy ul. Krapkowickiej 6, 47-320 Gogolin, e-mail: urzad@gogolin.pl.
 2. Został wyznaczony inspektor ochrony danych, którym jest Pan Krzysztof Reinert, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: kr@gogolin.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i c, RODO w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej
  oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo dostępu do informacji
  o źródle danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą, przysługuje jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
 9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 w/w rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych
do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięc