Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - 2020

Lp.

Zarządzenie

Skan Zarządzenia

Data sporządzenia

W sprawie

1.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – dotyczy programu pn. „Program wczesnego wykrywania  wad słuchu i wzroku wśród dzieci i. młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020”.

2.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – dotyczy programu pn. „Program profilaktyki nowotworowej Gminy Gogolin na lata 2016-2020”.

3.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – dotyczy programu pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”.

4.

03.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert - z zakresu promocji i ochrony zdrowia.

5.

08.01.2020

Ustalenia wzoru umowy dotacji celowej na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczne.

6.

 

10.01.2020

Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowych otwartych konkursów ofert obejmujących zadania z zakresu kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2020 r.

7.

13.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu kultury.

8.

14.01.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – z zakresu pomocy społecznej.

9.

15.01.2020

Ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

10.

16.01.2020

Ustalenia planu finansowego Gminy Gogolin na 2020 rok.

11.

29.01.2020

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

12.

29.01.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
 i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

13.

30.01.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów
 i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

14.

31.01.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

15.

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.15.2020.pdf (77,22KB)

03.02.2020

Powołania komisji do opiniowania ofert złożonych
w otwartych konkursach  na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, polegających na realizacji gminnych programów polityki zdrowotnej.

16.

03.02.2020

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 2020.

17.

03.02.2020

Powołania  komisji do zaopiniowania ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych z gminy z zakresu kultury.

18.

07.02.2020

Ogłoszenia nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.

19.

07.02.2020

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

20.

07.02.2020

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

21.

10.02.2020

Powołania Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego.

22.

10.02.2020

Zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: nr WG.I.271.1.2020 pn.: „Założenie i pielęgnacją łąk kwietnych w Gogolinie wraz z pozyskaniem i konfekcjonowaniem nasion”.

23.

10.02.2020

Wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

24.

10.02.2020

Ustalenia harmonogramu konsultacji społecznych projektów uchwał w sprawie uchwalenia statutów poszczególnych jednostek pomocniczych Gminy Gogolin w formie zebrań mieszkańców.

25.

10.02.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

26.

11.02.2020

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia na terenie gminy Gogolin w roku 2019.

27.

12.02.2020

Ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.

28.

12.02.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

29.

18.02.2020

Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadań publicznych gminy w zakresie kultury.

30.

24.02.2020

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Gogolin w 2020 roku.

31.

24.02.2020

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

32.

26.02.2020

Ustalenia planu form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.

33.

28.02.2020

Powołania komisji do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej na terenie gminy Gogolin w roku 2020.

34.

28.02.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

35.

28.02.2020

Aktualizacji planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020

36.

02.03.2020

Określenia szczegółowych zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Gogolin.

37.

04.03.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

38.

06.03.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

39.

06.03.2020

Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

40.

16.03.2020

Wykonania uchwały nr 1/III/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z.o. z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

41.

18.03.2020

Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

42.

19.03.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

43.

23.03.2020

Ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

44.

30.03.2020

Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

45.

31.03.2020

Powołania pełnomocnika do wykonywania zadań związanych z organizacją o przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.

46.

31.03.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

47.

31.03.2020

Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

48.

31.03.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

49. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.49.2020.pdf (106,33KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.49.2020.pdf (95,90KB) 01.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
50. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.50.2020.pdf (118,72KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.50.2020.pdf (189,17KB) 01.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
51. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.51.2020.pdf (106,55KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.51.2020.pdf (97,06KB) 06.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
52. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.52.2020.pdf (106,01KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.52.2020.pdf (98,27KB) 08.04.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
53. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.53.2020.pdf (108,46KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.53.2020.pdf (98,31KB) 08.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
54. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.54.2020.pdf (88,50KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.54.2020.pdf (91,10KB) 15.04.2020 Ustalenia wysokości czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającej z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
55. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.55.2020.pdf (114,19KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.55.2020.pdf (167,16KB) 16.04.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
56.

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.56.2020.pdf (93,90KB)

PDFZałacznik do Zarzadzenia Nr Or.I.0050.56.2020.pdf (107,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.56.2020.pdf (168,07KB) 17.04.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
57.

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.57.2020.pdf (93,14KB)

PDFZałącznik do Zarzadzenia Nr Or.I.0050.57.2020..pdf (63,70KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.57.2020.pdf (145,71KB) 17.04.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użytkowania.
58. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.58.2020.pdf (110,49KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.58.2020.pdf (197,99KB) 27.04.2020 Ograniczeń funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
59. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.59.2020.pdf (111,86KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.59.2020.pdf (169,63KB) 27.04.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
60. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.60.2020.pdf (113,90KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.60.2020.pdf (174,11KB) 27.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
61. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.61.2020.pdf (62,22KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.61.2020.pdf (74,12KB) 28.04.2020 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.
62. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.62.2020.pdf (61,43KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.62.2020.pdf (74,17KB) 28.04.2020 Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej  w Gogolinie.
63. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.63.2020.pdf (97,19KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.63.2020.pdf (81,11KB) 30.04.2020 Zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej, ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie”
64. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.64.2020.pdf (106,76KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.64.2020.pdf (94,12KB) 30.04.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
65. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.65.2020.pdf (107,52KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.65.2020.pdf (96,61KB) 30.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
66. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.66.2020.pdf (137,16KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.66.2020.pdf (271,35KB) 30.04.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
67. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.67.2020.pdf (111,07KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.67.2020.pdf (198,34KB) 04.05.2020 Ograniczenia  funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronowirusa.
68. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.68.2020.pdf (122,71KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.68.2020.pdf (265,82KB) 05.05.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
69. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.69.2020.pdf (111,26KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.69.2020.pdf (192,48KB) 18.05.2020 Ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronowirusa.
70. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.70.2020.pdf (116,49KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.70.2020.pdf (182,82KB) 19.05.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
71. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.71.2020.pdf (106,30KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.71.2020.pdf (156,82KB) 22.05.2020 Ograniczenia  funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronowirusa.
72. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.72.2020.pdf (120,21KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.72.2020.pdf (431,49KB) 22.05.2020 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
73. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.73.2020.pdf (123,96KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.73.2020.pdf (200,93KB) 28.05.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
74. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.74.2020.pdf (113,58KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.74.2020.pdf (181,23KB) 28.05.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
75. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.75.2020.pdf (127,72KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.75.2020.pdf (367,15KB) 28.05.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
76. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.76.2020.pdf (104,46KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.76.2020.pdf (80,68KB) 01.06.2020 Wyznaczenia koordynatora w procesie reorganizacji spółek komunalnych.
77. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.77.2020.pdf (114,03KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.77.2020.pdf (168,05KB) 01.06.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
78. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.78.2020.pdf (115,64KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.78.2020.pdf (191,31KB) 02.06.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
79. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.79.2020.pdf (93,80KB) PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.79.2020.pdf (70,25KB) 05.06.2020 Wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora przedszkola.
80.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.80.2020.pdf (93,65KB)

PDFZałacznik do Zarzadzenia Nr Or.I.0050.80.2020.pdf (69,94KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.80.2020.pdf (160,23KB) 05.06.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do dzierżawy.
81.

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2020.pdf (94,06KB)

PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.81.2020.pdf (94,06KB)

PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.81.2020.pdf (233,45KB) 05.06.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
82. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2020.pdf (95,14KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.82.2020.pdf (70,24KB) 08.06.2020 Wyznaczenia zastępcy komisarza spisowego oraz powołania biura spisowego.
83. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.83.2020.pdf (104,16KB) PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.83.2020.pdf (100,37KB) 08.06.2020 Wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeni wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
84. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.84.2020.pdf (106,74KB) PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.84.2020.pdf (93,26KB) 08.06.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planu finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
85. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.85.2020.pdf (133,71KB) PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.85.2020.pdf (153,26KB) 10.06.2020 Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
86. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.86.2020.pdf (2,00MB) PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.86.2020.pdf (2,00MB) 12.06.2020 Przekazania sprawozdania finansowego Gminy Gogolin za 2019 rok.
87. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.87.2020.pdf (90,05KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.87.2020.pdf (74,94KB) 15.06.2020 Upoważnienia w zakresie rejestracji i aktualizacji danych podmiotu.
88. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.88.2020.pdf (104,41KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.88.2020.pdf (87,34KB) 23.06.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
89. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2020.pdf (103,61KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.89.2020.pdf (89,30KB) 23.06.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
90. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.90.2020pdf.pdf (118,90KB) PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.90.2020.pdf (79,67KB) 25.06.2020 Wyznaczenia zespołu do obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
91. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.912020.pdf (113,30KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.91.2020.pdf (164,74KB) 30.06.2020 Dokonania zmian w budżetu oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
92. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2020.pdf (104,92KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.92.2020.pdf (93,71KB) 30.06.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
93. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2020.pdf (105,78KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.93.2020.pdf (97,13KB) 30.06.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
94. PDFZarzadzenie Nr Or.I.0050.94.2020.pdf (447,34KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.94.2020.pdf (3,46MB) 30.06.2020 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
95. PDF95. Zarządzenie Nr Or.I.0050.95.2020.pdf (132,14KB) PDF95. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.95.2020.pdf (364,02KB) 02.07.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
96. PDF96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2020.pdf (113,64KB) PDF96. Zarządzenie Nr Or.I.0050.96.2020.pdf (178,29KB) 03.07.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
97. PDF97. Zarządzenie Nr Or.I.0050.97.2020.pdf (113,38KB) PDF97. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.97.2020.pdf (178,37KB) 03.07.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
98. PDF98. Zarządzenei Nr Or.I.0050.98.2020.pdf (104,63KB) PDF98. Zarządzenie Nr Or.I.0050.98.2020.pdf (91,20KB) 08.07.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
99. PDF99. Zarządzenie Nr Or.I.0050.99.2020.pdf (98,29KB) PDF99. Zarządzenie Nr Or.I.0050.99.2020.pdf (98,29KB) 08.07.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
100. PDF100. Zarządzenie Nr Or.I.0050.100.2020.pdf (102,00KB) PDF100. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.100.2020.pdf (84,96KB) 10.07.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
101. PDF101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2020.pdf (104,96KB) PDF101. Zarządzenie Nr Or.I.0050.101.2020.pdf (88,13KB) 10.07.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
102. PDF102. Zarządzenie Nr Or.I.0050.102.2020.pdf (93,71KB)
PDF102. Załacznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.102.2020.pdf (91,59KB)
PDF102. Zarządzienie Nr Or.I.0050.102.2020.pdf (151,31KB) 17.07.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
103. PDF103. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.103.2020.pdf (114,54KB) PDF103. Zarządzenie Nr Or.I.0050.103.2020.pdf (169,00KB) 20.07.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
104. PDF104. Zarządzenie Nr Or.I.0050.104.2020.pdf (296,35KB) PDF104. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.104.2020.pdf (236,24KB) 24.07.2020 Modyfikacji harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.
105. PDF105. Zarządzenie Nr Or.I.0050.105.2020.pdf (104,55KB) PDF105. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.105.2020.pdf (86,43KB) 27.07.2020 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
106. PDF106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2020.pdf (102,28KB) PDF106. Zarządzenie Nr Or.I.0050.106.2020.pdf (82,53KB) 27.07.2020 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
107. PDF107. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.107.2020.pdf (103,39KB) PDF107. Zarządzenie Nr Or.I.0050.107.2020.pdf (84,52KB) 27.07.2020 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
108. PDF108. Zarzadzenie Nr Or.I.0050108.2020.pdf (103,49KB) PDF108. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.108.2020.pdf (84,53KB) 27.07.2020 Powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
109. PDF109. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.109.2020.pdf (139,85KB) PDF109. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.109.2020.pdf (180,02KB) 27.07.2020 Ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin.
110. PDF110. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.110.2020..pdf (111,81KB) PDF110. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.110.2020.pdf (88,21KB) 27.07.2020 Ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020/2021.
111. PDF111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.11.2020.pdf (129,62KB) PDF111. Zarządzenie Nr Or.I.0050.111.2020.pdf (276,91KB) 29.07.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
112. PDF112. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.112.2020.pdf (133,82KB) PDF112. Zarządzenie Nr Or.I.0050.112.2020.pdf (369,42KB) 31.07.2020 Odwołania dotychczasowego i powołania nowego Inspektora Ochrony Danych.
113. PDF113. Zarządzenie Nr Or.I.0050.113.2020.pdf (106,21KB) PDF113. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.113.2020.pdf (141,48KB) 31.07.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
114. PDF114. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.114.2020.pdf (106,00KB) PDF114. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.114.2020.pdf (99,70KB) 31.07.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
115. PDF115. Zarządzenie Nr Or.I.0050.115.2020.pdf (108,70KB) PDF115. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.115.2020.pdf (103,90KB) 31.07.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
116. PDF116. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.116.2020.pdf (142,97KB) PDF116. Zarządzenie Nr Or.I.0050.116.2020.pdf (90,82KB) 03.08.2020 Wykonania uchwały nr 1/VII/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
117. PDF117. Zarządzenie Nr Or.I.0050.117.2020.pdf (114,41KB) PDF117. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.117.2020.pdf (177,32KB) 04.08.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
118. PDF118. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.118.2020.pdf (177,40KB) PDF118. Zarządzenie Nr Or.I.0050.118.2020.pdf (81,78KB) 06.08.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
119. PDF119. Zarządzenie Nr Or.I.0050.119.2020.pdf (176,56KB) PDF119. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.119.2020.pdf (83,50KB) 06.08.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert.
120. PDF120.Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2020docx.pdf (120,78KB) PDF120. Zarządzenie Nr Or.I.0050.120.2020.pdf (246,52KB) 10.08.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
121. PDF121.Zarządzenie Nr Or.I.0050.121.2020.pdf (133,08KB) PDF121. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.121.2020.pdf (295,28KB) 10.08.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
122. PDF122. Zarządzenie Nr Or.I.0050.122.2020.pdf (112,88KB) PDF122. Zarzadzenie Nr Or.I.00502.122.2020.pdf (164,50KB) 17.08.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
123. PDF123. Zarządzenie Nr Or.I.0050.123.2020.pdf (113,68KB) PDF123. Zarządzenie Nr Or.I.0050.123.2020.pdf (166,25KB) 17.08.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
124. PDF124.Zarządzenie Nr Or.I.0050.124.2020.pdf (115,53KB) PDF124. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.124.2020.pdf (171,31KB) 17.08.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin.
125. PDF125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2020.pdf (108,98KB) PDF125. Zarządzenie Nr Or.I.0050.125.2020.pdf (174,76KB) 24.08.2020 Udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie.
126. PDF126. Zarządzenie Nr Or.I.0050.126.2020.pdf (451,67KB) PDF126. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.126.2020.pdf (3,45MB) 26.08.2020 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
127. PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2020.pdf (87,57KB) PDF127. Zarządzenie Nr Or.I.0050.127.2020.pdf (67,01KB) 28.08.2020 Powołania koordynatora ds. dostępności.
128.

PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2020 cz.1.pdf (5,23MB)

PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2020 cz.2.pdf (4,73MB)

PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2020 cz.1.pdf (5,23MB)

PDF128. Zarządzenie Nr Or.I.0050.128.2020 cz.2.pdf (4,73MB)

28.08.2020 Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 rok.
129. PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2020.pdf (1,02MB) PDF129. Zarządzenie Nr Or.I.0050.129.2020.pdf (1,02MB) 28.08.2020 Przedłożenia Radzie Miejskiej w Gogolinie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku.
130. PDF130. Zarządzenie Nr Or.I.0050.130.2020.pdf (122,45KB) PDF130. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.130.2020.pdf (207,87KB) 28.08.2020

Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.

131. PDF131. Zarządzenie Nr Or.I.0050.131.2020.pdf (57,58KB) PDF131. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.131.2020.pdf (77,84KB) 31.08.2020 Powołania komisji do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach na realizację w 2020 roku zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia, polegających na realizacji gminnych programów  polityki zdrowotnej.
132. PDF132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2020.pdf (130,51KB) PDF132. Zarządzenie Nr Or.I.0050.132.2020.pdf (361,54KB) 31.08.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
133. PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2020.pdf (107,91KB) PDF133. Zarządzenie Nr Or.I.0050.133.2020.pdf (104,31KB) 31.08.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
134. PDF134. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.134.2020.pdf (107,84KB) PDF134. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.134.2020.pdf (107,62KB) 31.08.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
135. PDF135. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.135.2020.pdf (123,76KB) PDF135. Zarządzenie Nr Or.I.0050.135.2020.pdf (278,23KB) 02.09.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
136. PDF136. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.136.2020.pdf (140,57KB) PDF136. Zarządzenie Nr Or.I.0050.136.2020.pdf (90,42KB) 02.09.2020 Wykonania uchwały nr 1/VIII/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
137. PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2020.pdf (121,05KB) PDF137. Zarządzenie Nr Or.I.0050.137.2020.pdf (253,66KB) 10.09.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
138. PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2020.pdf (100,53KB) PDF138. Zarządzenie Nr Or.I.0050.138.2020.pdf (75,48KB) 10.09.2020 Rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Gogolin.
139. PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2020.pdf (101,37KB) PDF139. Zarządzenie Nr Or.I.0050.139.2020.pdf (164,25KB) 17.09.2020 Powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
140.

PDF140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2020.pdf (93,67KB)

PDF140. Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.140.2020.pdf (124,14KB)

 

PDF140. Zarządzenie Nr Or.I.0050.140.2020.pdf (174,89KB)

21.09.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości wykazanych do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
141. PDF141. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.141.2020.pdf (109,58KB) PDF141. Zarządzenie Nr Or.I.0050.141.2020.pdf (154,21KB) 21.09.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
142. PDF142. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.142.2020.pdf (112,31KB) PDF142. Zarządzenie Nr Or.I.0050.142.2020.pdf (159,42KB) 21.09.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
143. PDF143. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.143.2020.pdf (147,57KB) PDF143. Zarządzenie Nr Or.I.0050.143.2020.pdf (536,85KB) 24.09.2020

Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.

144. PDF144. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.144.2020.pdf (117,10KB) PDF144. Zarządzenie Nr Or.I.0050.144.2020.pdf (182,81KB) 25.09.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
145. PDF145.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.145.2020pdf.pdf (139,93KB) PDF145. Zarządzenie Nr Or.I.0050.145.2020.pdf (448,21KB) 29.09.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
146. PDF146. Zarządzenie Nr Or.I..0050.146.2020.pdf (104,09KB) PDF146. Zarządzenie Nr Or.I.0050.146.2020.pdf (190,74KB) 30.09.2020 Opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Gogolin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” oraz udziału w tym procesie gminnych jednostek organizacyjnych.
147. PDF147. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.147.2020.pdf (146,99KB) PDF147. Zarządzenie Nr Or.I.0050.147.2020.pdf (92,66KB) 30.09.2020 Wykonania uchwały nr 1/IX/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 24 września 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
148. PDF148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2020.pdf (97,96KB) PDF148. Zarządzenie Nr Or.I.0050.148.2020.pdf (74,96KB) 30.09.2020 Wyznaczenia nauczyciela zastępującego nieobecnego dyrektora szkoły.
149. PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2020.pdf (170,28KB) PDF149. Zarządzenie Nr Or.I.0050.149.2020.pdf (170,28KB) 30.09.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok
150. PDF150. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.150.2020.pdf (115,31KB) PDF150. Zarządzenie Nr Or.I.0050.150.2020.pdf (175,69KB) 30.09.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
151. PDF151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2020.pdf (138,61KB) PDF151. Zarządzenie Nr Or.I.0050.151.2020.pdf (374,56KB) 30.09.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
152. PDF152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2020.pdf (127,42KB) PDF152. Zarządzenie Nr Or.I.0050.152.2020.pdf (475,68KB) 30.09.2020 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
153. PDF153. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.153.2020.pdf (226,49KB) PDF153. Zarządzenie Nr Or.I.0050.153.2020.pdf (361,75KB) 05.10.2020 Ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gogolinie w związku z epidemią koronawirusa.
154. PDF154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2020.pdf (137,39KB) PDF154. Zarządzenie Nr Or.I.0050.154.2020.pdf (392,85KB) 05.10.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
155. PDF155. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.155.2020.pdf (107,91KB) PDF155. Zarządzenie Nr Or.I.0050.155.2020.pdf (106,32KB) 07.10.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
156. PDF156. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.156.2020.pdf (111,76KB) PDF156. Zarządzenie Nr Or.I.0050.156.2020.pdf (163,97KB) 07.10.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
157. PDF157. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.157.2020-.pdf (140,19KB) PDF157. Zarządzenie Nr Or.I.0050.157.2020.pdf (466,01KB) 08.10.2020 Dokonania zmian w budżecie  oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
158. PDF158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2020.pdf (252,57KB) PDF158. Zarządzenie Nr Or.I.0050.158.2020.pdf (859,03KB) 15.10.2020 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia z Gogolinie.
159. PDF159. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.159.2020.pdf (114,22KB) PDF159. Zarządzenie Nr Or.I.0050.159.2020.pdf (176,88KB) 20.10.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
160. PDF160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2020.pdf (115,57KB) PDF160. Zarządzenie Nr Or.I.0050.160.2020.pdf (178,25KB) 20.10.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
161. PDF161. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.161.2020.pdf (175,40KB) PDF161. Zarządzenie Nr Or.I.0050.161.2020.pdf (858,09KB) 26.10.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
162. PDF162.Zarządzenie Nr Or.I.0050.162.2020pdf.pdf (114,53KB) PDF162. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.162.2020.pdf (176,64KB) 27.10.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
163. PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2020.pdf (118,45KB) PDF163. Zarządzenie Nr Or.I.0050.163.2020.pdf (183,84KB) 27.10.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
164. PDF164. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.164.2020.pdf (131,91KB) PDF164. Zarządzenie Nr Or.I.0050.164.2020.pdf (288,99KB) 29.10.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
165.

PDF165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2020.pdf (94,05KB)

PDF165. Załacznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.165.2020.pdf (115,81KB)

PDF165. Zarządzenie Nr Or.I.0050.165.2020.pdf (144,90KB) 30.10.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży oraz ustalenia ceny.
166.

PDF166. Zarządzenie Nr Or.I.0050.166.2020.pdf (94,03KB)

PDF166. Załącznik do Zarządzenia Nr Or.I.0050.166.2020.pdf (63,93KB)

PDF166. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.166.2020.pdf (152,34KB) 30.10.2020 Ogłoszenia wykazu nieruchomości do dzierżawy.
167. PDF167. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.167.2020.pdf (107,76KB) PDF167. Zarządzenie Nr Or.I.0050.167.2020.pdf (99,43KB) 02.11.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
168. PDF168. Zarządzenie Nr Or.I.0050.168.2020.pdf (125,76KB) PDF168. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.168.2020.pdf (291,70KB) 03.11.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok
169. PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2020.pdf (109,39KB) PDF169. Zarządzenie Nr Or.I.0050.169.2020.pdf (213,68KB) 04.11.2020 Powołania Zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Gogolin
170. PDF170. Zarządzenie Nr Or.I.0050.170.2020.pdf (97,99KB) PDF170. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.170.2020.pdf (82,89KB) 05.11.2020 Zmiany składu komisji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WG.I.271.4.2020 pn.: „Świadczenie usług związanych z odbiorem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu Gminy Gogolin”.
171. PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2020.pdf (256,77KB) PDF171. Zarządzenie Nr Or.I.0050.171.2020.pdf (862,59KB) 05.11.2020 Ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie
172. PDF172. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.172.2020.pdf (110,22KB) PDF172. Zarządzenie Nr Or.I.0050.172.2020.pdf (166,31KB) 06.11.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
173. PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2020.pdf (115,87KB) PDF173. Zarządzenie Nr Or.I.0050.173.2020.pdf (195,90KB) 06.11.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
174. PDF174. Zarządzenie Nr Or.I.0050.174.2020.pdf (123,09KB) PDF174. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.174.2020.pdf (92,39KB) 09.11.2020 Powołania Zespołu Wspierającego do spraw opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej w Gminie Gogolin.
175. PDF175. Zarządzenie Nr Or.I.0050.175.2020.pdf (141,32KB) PDF175. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.175.2020.pdf (458,95KB) 12.11.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
176. PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2020.pdf (4,22MB) PDF176. Zarządzenie Nr Or.I.0050.176.2020.pdf (4,22MB) 13.11.2020 Projektu budżetu Gminy Gogolin na 2021 rok.
177. PDF177. Zarządzenie Nr Or.I.0050.177.2020.pdf (1,37MB) PDF177. Zarządzenie Nr Or.I.0050.177.2020.pdf (1,37MB) 13.11.2020 Projektu wieloletniej prognozy finansowej.
178. PDF178. Zarządzenie Nr Or.I.0050.178.2020.pdf (106,81KB) PDF178. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.178.2020.pdf (94,12KB) 18.11.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
179. PDF179. Zarządzenie Nr Or.I.0050.179.2020.pdf (119,04KB) PDF179. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.179.2020.pdf (201,61KB) 19.11.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
180. PDF180. Zarządzenie Nr Or.I.0050.180.2020.pdf (123,85KB) PDF180. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.180.2020.pdf (281,81KB) 23.11.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
181. PDF181. Zarządzenei Nr Or.I.0050.181.2020.pdf (125,85KB) PDF181. Zarządzenie Nr Or.I.0050.181.2020.pdf (286,28KB) 23.11.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
182. PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2020.pdf (98,85KB) PDF182. Zarządzenie Nr Or.I.0050.182.2020.pdf (75,80KB) 23.11.2020 Upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.
183.
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2020.pdf (124,87KB)
PDF183. Zarządzenie Nr Or.I.0050.183.2020.pdf (80,11KB) 27.11.2020 Przyjęcia Planu rozwoju oświaty i wspomagania publicznych szkół podstawowych w Gminie Gogolin w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli.
184. PDF184. Zarządzenie Nr Or.I.0050.184.2020.pdf (112,09KB) PDF184. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.184.2020.pdf (165,40KB) 30.11.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
185. PDF185.Zarzadzenie Nr Or.I.0050.185.2020.pdf (112,15KB) PDF185. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.185.2020.pdf (160,86KB) 30.11.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
186. PDF186. Zarządzenie Nr Or.I.0050.186.2020.pdf (161,82KB) PDF186. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.186.2020.pdf (657,24KB) 30.11.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
187. PDF187. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.187.2020.pdf (199,65KB) PDF187. Zarządzenie Nr Or.I.0050.187.2020.pdf (774,32KB) 01.12.2020 Ogłoszenia otwartego konkursu ofert – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Gogolin w 2021 roku.
188. PDF188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188.2020.pdf (159,51KB) PDF188. Zarządzenie Nr Or.I.0050.188,.2020.pdf (691,10KB) 02.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
189. PDF189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2020.pdf (166,19KB) PDF189. Zarządzenie Nr Or.I.0050.189.2020.pdf (995,15KB) 02.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
190. PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2020.pdf (129,23KB) PDF190. Zarządzenie Nr Or.I.0050.190.2020.pdf (278,54KB) 04.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
191. PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2020.pdf (123,69KB) PDF191. Zarządzenie Nr Or.I.0050.191.2020.pdf (263,24KB) 10.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
192. PDF192.Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2020.pdf (141,12KB) PDF192. Zarządzenie Nr Or.I.0050.192.2020.pdf (446,53KB) 14.12.2020 Sposobu zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3. ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na członków komisji konkursowej otwartego konkursu ofert obejmującego zadania z zakresu kultury fizycznej w 2021 roku.
193. PDF193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2020.pdf (149,13KB) PDF193. Zarządzenie Nr Or.I.0050.193.2020.pdf (540,13KB) 14.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
194. PDF194. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.194.2020.pdf (145,91KB) PDF194. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.194.2020.pdf (93,08KB) 18.12.2020 Wykonania uchwały nr II/XII/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Spółka z o.o. z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
195. PDF195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2020.pdf (99,30KB) PDF195. Zarządzenie Nr Or.I.0050.195.2020.pdf (70,34KB) 22.12.2020 Ustalenia norm zużycia paliwa dla specjalistycznego sprzętu strażackiego.
196. PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2020.pdf (110,06KB) PDF196. Zarządzenie Nr Or.I.0050.196.2020.pdf (80,19KB) 23.12.2020 Powołania komisji do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację w 2021 roku zadania publicznego związanego z wykonaniem zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej.
197. PDF197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2020.pdf (102,37KB) PDF197. Zarządzenie Nr Or.I.0050.197.2020.pdf (83,08KB) 23.12.2020 Dokonania zmian budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
198. PDF198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2020.pdf (104,74KB) PDF198. Zarządzenie Nr Or.I.0050.198.2020.pdf (85,17KB) 23.12.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu Gminy Gogolin na 2020 rok.
199. PDF199. Zarządzenie Nr Or.I.0050.199.2020.pdf (117,45KB) PDF199. Zarządzenie Nr Or.I.0050.199.2020.pdf (180,86KB) 28.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
200. PDF200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2020.pdf (176,78KB) PDF200. Zarządzenie Nr Or.I.0050.200.2020.pdf (813,03KB) 28.12.2020 Dokonania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy Gogolin na 2020 rok.
201. PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.201.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.pdf (521,52KB) PDFZarządzenie Nr Or.I.0050.201.2020 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie (skan).pdf (3,58MB) 28.12.2020 Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
202. PDF202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2020.pdf (219,09KB) PDF202. Zarządzenie Nr Or.I.0050.202.2020.pdf (723,36KB) 29.12.2020 Nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie.
203. PDF203.Zarządzenie OR.I.0050.203.2020.pdf (132,52KB) PDF203. Zarządzenie Nr Or.I.0050.203.2020.pdf (262,93KB) 30.12.2020 Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadań publicznych gminy z zakresu kultury fizycznej.
204. PDF204. Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2020.pdf (465,76KB) PDF204. Zarządzenie Nr Or.I.0050.204.2020.pdf (485,39KB) 30.12.2020 Harmonogramu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego i podległych oraz nadzorowanych jednostek sektora finansów publicznych Gminy Gogolin na 2021 rok.
205. PDF205.Zarządzenie Nr Or.I.0050.205.2020.pdf (65,35KB) PDF205. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.205.2020.pdf (84,78KB) 31.12.2020 Przekazania dyrektorom, kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
206. PDF206. Zarządzenie Nr Or.I.0050.206.2020.pdf (108,78KB) PDF206. Zarządzenie Nr Or.I.0050.206.2020.pdf (101,30KB) 31.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.
207. PDF207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2020.pdf (100,61KB) PDF207. Zarządzenie Nr Or.I.0050.207.2020.pdf (78,58KB) 31.12.2020 Powołania zespołu ds. rewitalizacji.
208. PDF208. Zarządzenie Burmistrza Nr Or.I.0050.208.2020.pdf (115,88KB) PDF208. Zarządzenie Nr Or.I.0050.2082020.pdf (182,22KB) 31.12.2020 Powołania likwidatora jednostki organizacyjnej Gminy Gogolin pod nazwą Straż Miejska w Gogolinie.
209. PDF209. Zarzadzenie Nr Or.I.0050.209.2020.pdf (108,47KB) PDF209. Zarządzenie Nr Or.I.0050.209.2020.pdf (100,82KB) 31.12.2020 Dokonania zmian w budżecie oraz planie finansowym wydatków Gminy Gogolin na 2020 rok.